«
»
8,9 ക്ലാസുകളിലെ വര്‍ഷാന്ത്യ ഐ.ടി പരീക്ഷകള്‍ മാര്‍ച്ച് 4 ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച്ച് 31ന് മുമ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**SSLC CE Mark - Uploading link active in iExaMS Site**SSLC AND THSLC 2015 - IT MARK UPLOAD LINK IS NOW ACTIVE IN iExaMS Site**Kerala contingent Service special rules - Age limit enhanced..See downloads**SSLC Exam 2015- Hall Tickets of Private candidates can be downloaded from 20-02-2015 - Circular in downloads**
SSLC CE MARK UPLOADING LINK AND SSLC/THSLC 2015 - IT MARK UPLOADING LINK IS NOW ACTIVE IN iExaMS Site.

Thursday, 20 February 2014

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടവിച്ചു

അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതും സര്‍ക്കാര്‍ / എയ്ഡഡ്/ അംഗീകൃത സ്‌കൂളുകളില്‍ ചേര്‍ന്ന് പഠിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ചുളള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പുറപ്പെടവിച്ചു. ഉത്തരവിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ പി.ആര്‍.ഡി. വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

No comments:

Post a Comment