2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 May 2014

STD X

CHEMISTRY CLASS X MODULE BY M.V RAJAN GVHSS VATTENAD
ICT VIDEO TUTORIALS courtesy: Maths blog
MATHEMATICS
Click here to download Maths Question Bank
Prepared by : Satheesan. M, Parali H.S, Palakkad
Click here to download MathsStudy material prepared by DIET Palakkad (Sent by Murali Sir)

BIOLOGY  (courtesy :jeevasasthrajalakam)
ഓണപ്പരീക്ഷ- ജീവശാസ്ത്രം മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍-ക്ലാസ്സ് 10 by M.C Ramachandran Kalliot 
MALAYALAM MEDIUM b
SSLC BIOLOGY
CHAPTER 2PART II - EVALUATION QUESTIONS

CHAPTER 2- PREVIOUS SSLC EXAM QUESTIONS  
MALAYALAM MEDIUM ENGLISH MEDIUM  
SSLC Previous Questions From Chapter ONE
SSLC Biology Revision Resources
REVISION PART 1 PART 2  
REVISION- BY SRI.  SIRAJ PANNIKKOTTOOR, THANKS- MATHRUBHUMI DAILY.
PART 2 BY SRI.NISAR AHAMED, THANKS TO DEEPIKA DAILY. 
MODEL QUESTION PAPER  Malayalam Medium  
SSLC വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍- സെറ്റ് 3
MALAYALAM     9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15   
ENGLISH 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15    
SSLC SECOND TERM EXAMINATION 
MODEL QUESTION PAPER
മലയാളം മീഡിയം English Medium  
സമസ്ഥിതി തകരുമ്പോള്‍
മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം  
സമസ്ഥിതി തകരുമ്പോള്‍
യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാതൃകാ ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍
എസ്.എസ്.എല്‍.സി നാലാമധ്യായം മാതൃകാപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം   |   ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
SSLC നാലാമധ്യായം- മുന്‍പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം   |   
ENGLISH (courtesy: english for kerala syllabus blog)
SSLC 2014 Revision Test Series 1 - Questions  

SSLC 2014 Revision Test Series 1 -  Answers  
SSLC 2014 Revision Test Series 2 - Questions
SSLC 2014 Revision Test Series 2 - Answers
SSLC 2014 Revision Test Series 3 - Questions  


Std. 10 English Units I to IV - Slide Presentations(courtesy:english for kerala syllabus blog)
Chapter I Father's Help
Chapter II Night of the Scorpion   
Chapter III Games at Twilight   
Chapter IV Once upon a Time
Unit II Chapter II The Blue Bouquet
Chapter III The Himalayas Chapter IV The Method of Sherlock Holmes
Unit III
Chapter III Celluloid Heroes 1 Chapter II The Beggar and the King
Chapter III Cactus
Chapter IV The Bet
Chapter V In the Country
UNIT 4
Chapter II The Beggar and the King
Chapter III Cactus
Chapter IV The Bet
Chapter V In the Country
Unit V
Chapter I Balthazar's Marvellous Afternoon
Chapter II The Master
Chapter III Art That Heals
Chapter IV The Arrow and the Song 
Unit V
Chapter I Balthazar's Marvellous Afternoon Chapter II The Master Chapter III Art That Heals  Chapter IV The Arrow and the Song
possible Comprehension Questions related to the 1st and IInd Units of Std. X English.

Click here to download Unit II
SSLC 2014 - Model Exam Question Paper & Answer Keys

Malayalam 1 : Question Paper - Answer Key
Malayalam II : Question Paper - Answer Key

Sanskrit
Arabic I
Arabic II
Additional Hindi
Tamil I
Tamil II
Additional English
English : Question Paper - Answer Key

Special English
Hindi : Question Paper - Answer Key

Gujarati
Physics : Question Paper - Answer Key
Chemistry : Question Paper - Answer Key
Biology : Question Paper - Answer Key
Social Science : Question Paper - Answer Key Mathematics : Question Paper - Answer Key  

SSLC SOCIAL SCIENCE - SLIDE SHOWS(courtesy: hsslive)

Chapter 2 - Age of Revolution  
Chapter 4 - World War and What Followed  
Chapter 5 - Second World War
Chapter 6 - India - Human Geography  
Chapter 7 - India Today
Chapter 7 - The One and Only One Earth  
Chapter 8 - The Modern in Kerala
Chapter 8 - Development and Society  
Chapter 9 - National Integration  
Chapter 10 - Democracy  
Chapter 10 - Money and Financial Institutions  
Chapter 11- Globalisation Chapter 11- Human Rights
Chapter 12 - Economy and Government
Chapter 12 -  Peace and Security through International Organizations
Social Science India Physical : PPS file
Social Science 1 Unit 5 : Economoc Geo ODP File
Social Studies 1 Chapter 4 : PDF File
Social Studies 2 Chapter 5 : PDF File
Geography of India : Presentation File
ss1 unit 4 ww1 &what followed.odp

No comments: