നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി ഹര്‍ത്താല്‍ ..സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ നടത്താനിരുന്ന ഹൈസ്കൂള്‍ പരീക്ഷകള്‍ 21ലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി/VHSE പരീക്ഷകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 May 2014

STD X

CHEMISTRY CLASS X MODULE BY M.V RAJAN GVHSS VATTENAD
ICT VIDEO TUTORIALS courtesy: Maths blog
MATHEMATICS
Click here to download Maths Question Bank
Prepared by : Satheesan. M, Parali H.S, Palakkad
Click here to download MathsStudy material prepared by DIET Palakkad (Sent by Murali Sir)

BIOLOGY  (courtesy :jeevasasthrajalakam)
ഓണപ്പരീക്ഷ- ജീവശാസ്ത്രം മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍-ക്ലാസ്സ് 10 by M.C Ramachandran Kalliot 
MALAYALAM MEDIUM b
SSLC BIOLOGY
CHAPTER 2PART II - EVALUATION QUESTIONS

CHAPTER 2- PREVIOUS SSLC EXAM QUESTIONS  
MALAYALAM MEDIUM ENGLISH MEDIUM  
SSLC Previous Questions From Chapter ONE
SSLC Biology Revision Resources
REVISION PART 1 PART 2  
REVISION- BY SRI.  SIRAJ PANNIKKOTTOOR, THANKS- MATHRUBHUMI DAILY.
PART 2 BY SRI.NISAR AHAMED, THANKS TO DEEPIKA DAILY. 
MODEL QUESTION PAPER  Malayalam Medium  
SSLC വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍- സെറ്റ് 3
MALAYALAM     9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15   
ENGLISH 9 - 10 - 11 - 12 13 - 14 - 15    
SSLC SECOND TERM EXAMINATION 
MODEL QUESTION PAPER
മലയാളം മീഡിയം English Medium  
സമസ്ഥിതി തകരുമ്പോള്‍
മലയാളം മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം  
സമസ്ഥിതി തകരുമ്പോള്‍
യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാതൃകാ ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍
എസ്.എസ്.എല്‍.സി നാലാമധ്യായം മാതൃകാപരീക്ഷാചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം   |   ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം
SSLC നാലാമധ്യായം- മുന്‍പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങള്‍ മലയാളം മീഡിയം   |   
ENGLISH (courtesy: english for kerala syllabus blog)
SSLC 2014 Revision Test Series 1 - Questions  

SSLC 2014 Revision Test Series 1 -  Answers  
SSLC 2014 Revision Test Series 2 - Questions
SSLC 2014 Revision Test Series 2 - Answers
SSLC 2014 Revision Test Series 3 - Questions  


Std. 10 English Units I to IV - Slide Presentations(courtesy:english for kerala syllabus blog)
Chapter I Father's Help
Chapter II Night of the Scorpion   
Chapter III Games at Twilight   
Chapter IV Once upon a Time
Unit II Chapter II The Blue Bouquet
Chapter III The Himalayas Chapter IV The Method of Sherlock Holmes
Unit III
Chapter III Celluloid Heroes 1 Chapter II The Beggar and the King
Chapter III Cactus
Chapter IV The Bet
Chapter V In the Country
UNIT 4
Chapter II The Beggar and the King
Chapter III Cactus
Chapter IV The Bet
Chapter V In the Country
Unit V
Chapter I Balthazar's Marvellous Afternoon
Chapter II The Master
Chapter III Art That Heals
Chapter IV The Arrow and the Song 
Unit V
Chapter I Balthazar's Marvellous Afternoon Chapter II The Master Chapter III Art That Heals  Chapter IV The Arrow and the Song
possible Comprehension Questions related to the 1st and IInd Units of Std. X English.

Click here to download Unit II
SSLC 2014 - Model Exam Question Paper & Answer Keys

Malayalam 1 : Question Paper - Answer Key
Malayalam II : Question Paper - Answer Key

Sanskrit
Arabic I
Arabic II
Additional Hindi
Tamil I
Tamil II
Additional English
English : Question Paper - Answer Key

Special English
Hindi : Question Paper - Answer Key

Gujarati
Physics : Question Paper - Answer Key
Chemistry : Question Paper - Answer Key
Biology : Question Paper - Answer Key
Social Science : Question Paper - Answer Key Mathematics : Question Paper - Answer Key  

SSLC SOCIAL SCIENCE - SLIDE SHOWS(courtesy: hsslive)

Chapter 2 - Age of Revolution  
Chapter 4 - World War and What Followed  
Chapter 5 - Second World War
Chapter 6 - India - Human Geography  
Chapter 7 - India Today
Chapter 7 - The One and Only One Earth  
Chapter 8 - The Modern in Kerala
Chapter 8 - Development and Society  
Chapter 9 - National Integration  
Chapter 10 - Democracy  
Chapter 10 - Money and Financial Institutions  
Chapter 11- Globalisation Chapter 11- Human Rights
Chapter 12 - Economy and Government
Chapter 12 -  Peace and Security through International Organizations
Social Science India Physical : PPS file
Social Science 1 Unit 5 : Economoc Geo ODP File
Social Studies 1 Chapter 4 : PDF File
Social Studies 2 Chapter 5 : PDF File
Geography of India : Presentation File
ss1 unit 4 ww1 &what followed.odp

No comments: