29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 20 March 2015

SSLC VALUATION - SCHEME FINALISATION

SSLC VALUATION - SCHEME FINALISATION CENTRES

SUBJEC             CENTRE                                                            DATE
PHYSICS        GOVT MODEL VHSS THRISSUR             24-3-2015 & 24-05-2015
CHEMISTRY  GOVT. MODEL BOYS HSS  KOLLAM       26-03-2015 & 27-03-2015
BIOLOGY        GOVT. VHSS CHALAKKUDY                    24-03-2015 & 25-03-2015
MATHS          GOVT.VHSS ETTUMANOOR                     25-03-2015 & 26-03-2015
SOCIAL          G.M.B.H.S.S NEYYANTINKARA               26-03-2015  & 27-03-2015
ENGLISH       G.G.H.S.S ERNAKULAM                          25-03-2015 & 26-03-2015
HINDI             St. DOMINIC'S BHSS KANJIRAPALLY    25-03-2015 & 26-03-2015 

No comments: