**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 20 March 2015

SSLC VALUATION - SCHEME FINALISATION

SSLC VALUATION - SCHEME FINALISATION CENTRES

SUBJEC             CENTRE                                                            DATE
PHYSICS        GOVT MODEL VHSS THRISSUR             24-3-2015 & 24-05-2015
CHEMISTRY  GOVT. MODEL BOYS HSS  KOLLAM       26-03-2015 & 27-03-2015
BIOLOGY        GOVT. VHSS CHALAKKUDY                    24-03-2015 & 25-03-2015
MATHS          GOVT.VHSS ETTUMANOOR                     25-03-2015 & 26-03-2015
SOCIAL          G.M.B.H.S.S NEYYANTINKARA               26-03-2015  & 27-03-2015
ENGLISH       G.G.H.S.S ERNAKULAM                          25-03-2015 & 26-03-2015
HINDI             St. DOMINIC'S BHSS KANJIRAPALLY    25-03-2015 & 26-03-2015 

No comments: