29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 1 April 2015

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി യില്‍ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സെസ്സ്

കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി യുടെ ജന്‌റം ഉള്‍പ്പെടെയുളള എല്ലാ ബസുകളിലും യാത്രക്കാര്‍ക്കുളള അപകട സമൂഹ ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്, മെച്ചപ്പെട്ട യാത്രാ സൗകര്യങ്ങള്‍, ജീവനക്കാരുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്നിവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ യാത്രാടിക്കറ്റിന്‍മേലുളള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ സെസ്സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. നിലവില്‍ പതിനാല് രൂപ വരെയുളള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് സെസ്സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. 15 രൂപ മുതല്‍ 24 രൂപ വരെയുളള ടിക്കറ്റിന് ഒരു രൂപയും 25 രൂപ മുതല്‍ 49 രൂപ വരെയുളള ടിക്കറ്റിന് രണ്ട് രൂപയും 50 രൂപ മുതല്‍ 74 രൂപ വരെയുളള ടിക്കറ്റിന് മൂന്ന് രൂപയും 75 രൂപ മുതല്‍ 99 രൂപ വരെയുളള ടിക്കറ്റിന് നാല് രൂപയും 100 രൂപയ്ക്കും അതിന മുകളിലുളള ടിക്കറ്റിന് 10 രൂപയുമാണ് സെസ്സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുളളത്. കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുളള ബസിലെ എല്ലാ വിഭാഗം യാത്രക്കാരെയും ഈ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വകയില്‍ ലഭിക്കുന്ന തുക പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയും, യാത്രക്കാര്‍ക്ക് യാത്രാവേളയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് പരിരക്ഷ പൂര്‍ണ്ണമായും ഉറപ്പു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

No comments: