സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 26 May 2015

സ്‌കൂളുകളില്‍ 112 തസ്തികകള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അനുമതി

രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാന്‍ പദ്ധതിപ്രകാരം 2011-12 അധ്യയന വര്‍ഷം ഹൈസ്‌കൂളുകളായി ഉയര്‍ത്തിയ 16 സ്‌കൂളുകളില്‍ 112 തസ്തികകള്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. 16 ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ തസ്തികകളും സയന്‍സ്, ഗണിതം, സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, ഇംഗ്ലിഷ് വിഷയങ്ങളില്‍ ഓരോ എച്ച്.എസ്.എ.വീതം ഒരു സ്‌കൂളില്‍ ആറ് അധ്യാപകര്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍ 16 സ്‌കൂളുകളിലായി 96 തസ്തികകളും ഉള്‍പ്പെടെ 112 തസ്തികകളാണ് പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ തസ്തിക നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും പ്രൊമോഷന്‍ മുഖേന നികത്തേണ്ടതും എച്ച്.എസ്.എ.തസ്തിക പുനര്‍വിന്യാസം മുഖേന അധ്യാപക ബാങ്കില്‍ നിന്നും നികത്തേണ്ടതാണെന്നും ഉത്തരവില്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1 comment: