**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 20 May 2015

സ്‌കൂളുകള്‍ക്കുവേണ്ട പാഠപുസ്തകം

ഈ അധ്യയനവര്‍ഷത്തേക്കാവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത/അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ വില ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഇ-മെയില്‍ അതാത് സ്‌കൂള്‍ ഇ-മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളുകള്‍ പാഠപുസ്തക ഓഫീസറുടെ പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാത്തക്കവിധത്തില്‍ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതും ഡി.ഡി വിവരങ്ങള്‍ it@school.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പാഠപുസ്തക ഓഫീസ്, പത്മവിലാസം, ഫോര്‍ട്ട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 695 023 എന്ന വിലാസത്തില്‍ മെയ് 23 ന് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തില്‍ അയയ്‌ക്കേണ്ടതുമാണ്. തുടര്‍ന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ അതാത് ജില്ലാ ഹബ്ബുകളില്‍ നിന്ന് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുവേണ്ട റിലീസ് ഓര്‍ഡര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പാഠപുസ്തക ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.  
TEXT BOOKS AND PRICE 2015-16

No comments: