സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 20 May 2015

സ്‌കൂളുകള്‍ക്കുവേണ്ട പാഠപുസ്തകം

ഈ അധ്യയനവര്‍ഷത്തേക്കാവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ ഇന്‍ഡന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത/അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ വില ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി സര്‍ക്കാരിലേക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രസ്തുത വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഇ-മെയില്‍ അതാത് സ്‌കൂള്‍ ഇ-മെയില്‍ ഐഡിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളുകള്‍ പാഠപുസ്തക ഓഫീസറുടെ പേരില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറാത്തക്കവിധത്തില്‍ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതും ഡി.ഡി വിവരങ്ങള്‍ it@school.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേന രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം പാഠപുസ്തക ഓഫീസ്, പത്മവിലാസം, ഫോര്‍ട്ട് പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം - 695 023 എന്ന വിലാസത്തില്‍ മെയ് 23 ന് മുമ്പ് ലഭിക്കത്തക്കവിധത്തില്‍ അയയ്‌ക്കേണ്ടതുമാണ്. തുടര്‍ന്ന് പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ അതാത് ജില്ലാ ഹബ്ബുകളില്‍ നിന്ന് കൈപ്പറ്റുന്നതിനുവേണ്ട റിലീസ് ഓര്‍ഡര്‍ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പാഠപുസ്തക ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.  
TEXT BOOKS AND PRICE 2015-16

No comments:

Post a Comment