സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 26 May 2015

വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഏകജാലകം ജൂണ്‍ ഒന്ന് വരെ

വി.എച്ച്.എസ്.ഇ ഏകജാലക സംവിധാന പ്രകാരമുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ജൂണ്‍ ഒന്ന് വരെ നീട്ടി. എസ്.എസ്.എല്‍.സി അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യ പരീക്ഷ വിജയിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും വി.എച്ച്.എസ്.ഇ സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് 25 രൂപ നല്‍കി അപേക്ഷാഫോറം വാങ്ങി പൂരിപ്പിച്ച് അനുബന്ധ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകര്‍പ്പുകളും ചേര്‍ത്ത് ജൂണ്‍ ഒന്നിന് വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെ സമര്‍പ്പിക്കാം. ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും അനുബന്ധ രേഖകളും അപേക്ഷാഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 25 രൂപയും ചേര്‍ത്ത് ഏതെങ്കിലും വി.എച്ച്.എസ്.ഇ സ്‌കൂളില്‍ നിശ്ചിത തീയതിക്കു മുമ്പ് നല്‍കണം.

ഏകജാലക പ്രവേശന പ്രക്രിയയിലൂടെ വി.എച്ച്.എസ്.ഇ. പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവരില്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂളുകള്‍ ഓപ്ഷനില്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളവര്‍ ജൂണ്‍ രണ്ടിന് രാവിലെ 10 ന് അതതു സ്‌കൂളുകളില്‍ നടക്കുന്ന കായിക പരിശോധനാ ക്യാമ്പില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ സഹിതം പങ്കെടുക്കണം. പരിശോധനയില്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത അപേക്ഷകരുടെ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സ്‌കൂള്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ റദ്ദാക്കും.

No comments:

Post a Comment