സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 28 May 2015

CBSE CLASS X RESULTS ANNOUNCED

സി.ബി.എസ്.ഇ പത്താംക്ലാസ് പരീക്ഷാഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 13 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍ 97.32 % പേര്‍ വിജയിച്ചു. വിജയശതമാനത്തില്‍ മുന്നില്‍ കേരളം ഉള്‍പ്പെടുന്ന തിരുവനന്തപുരം മേഖലയാണ്. 99.77 ശതമാനമാണ് തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിലെ വിജയശതമാനം.
ഫലം അറിയുവാന്‍ ചുവടെയുള്ള ലിങ്കുില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക.
CBSE - Class X Examination -  Announced on 28th May 2015
    School Wise Results   

CBSE - Class X Examination - Announced on 28th May 2015
   (Private Candidates)


No comments:

Post a Comment