സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 25 May 2015

CBSE-HIGHER SECONDARY RESULTS PUBLISHED

സി.ബി.എസ്.ഇ പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ് പരീക്ഷ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 87.56 ശതമാനമാണ് വിജയം.
വിജയശതമാനം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം റീജിയനാണ്. 95.41. ആണ്‍കുട്ടികളുടെ വിജയശതമാനം 77.77 ഉം പെണ്‍കുട്ടികളുടേത് 87.56 ഉം ആണ്. 1,040,368 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വെബ് സൈറ്റുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്.

www.results.nic.in
www.cbseresults.nic.in 
www.cbse.nic.in.

No comments:

Post a Comment