സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 7 June 2015

SIXTH WORKING DAY - ONLINE SUBMISSION

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഓണ്‍ലൈന്സംവിധാനം കൂടി തയ്യൈാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഈ സംവിധാനം ഇന്ന്( 07-06-2015) മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാണ്.
  • ഇതിനായി സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ  യൂസര്‍ നെയിമും, പാസ്സ് വേര്‍ഡും  ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
  • ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം വിവര ശേഖരണത്തിനുള്ള പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓരോ ക്സാസായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ദൃശ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങള്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കില്‍ Edit ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന്  പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം Confirm ചെയ്യു.
  • ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍
sixthworkday@gmail.com ന് E mail ചെയ്യുക.അഥവാ-0471-2529800 Ex:852 നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.

  • ഔദ്യോഗിക  പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ - 0471-2580515 (ഡി.പി.ഐ. ഓഫീസ്)നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.
ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിന് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment