**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 7 June 2015

SIXTH WORKING DAY - ONLINE SUBMISSION

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഓണ്‍ലൈന്സംവിധാനം കൂടി തയ്യൈാരാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ഈ സംവിധാനം ഇന്ന്( 07-06-2015) മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാണ്.
  • ഇതിനായി സമ്പൂര്‍ണ്ണയുടെ  യൂസര്‍ നെയിമും, പാസ്സ് വേര്‍ഡും  ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക.
  • ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം വിവര ശേഖരണത്തിനുള്ള പ്രൊഫോര്‍മയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓരോ ക്സാസായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • ദൃശ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങള്‍ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കില്‍ Edit ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ശരിയാണെന്ന്  പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം Confirm ചെയ്യു.
  • ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍
sixthworkday@gmail.com ന് E mail ചെയ്യുക.അഥവാ-0471-2529800 Ex:852 നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.

  • ഔദ്യോഗിക  പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ - 0471-2580515 (ഡി.പി.ഐ. ഓഫീസ്)നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.
ആറാം പ്രവൃത്തി ദിവസം വിവര ശേഖരണം നടത്തുന്നതിന് ലോഗിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No comments: