കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 28 June 2015

Submitting online Indent for CV Cover, Mainsheets, Additionals Sheets

Indent for CV Cover, Mainsheets, Additionals Sheets can now be given online in Pareeksha bhavan site.The Site for this active now. Click here

How to Calculate the requirement of Main Sheets, Addtional Sheets and CV Covers?

Main Sheets required =Total students appearing for SSLC Exam x 9
Additional Sheets required = Total students appearing for SSLC Exam x9x7
CV Cover required =Total students appearing for SSLC Examx9/12
For more details See the Circular from  PareekshaBhavan  Click here to See the Correction in fourth  paragraph of the above Circular

No comments: