സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 28 June 2015

Submitting online Indent for CV Cover, Mainsheets, Additionals Sheets

Indent for CV Cover, Mainsheets, Additionals Sheets can now be given online in Pareeksha bhavan site.The Site for this active now. Click here

How to Calculate the requirement of Main Sheets, Addtional Sheets and CV Covers?

Main Sheets required =Total students appearing for SSLC Exam x 9
Additional Sheets required = Total students appearing for SSLC Exam x9x7
CV Cover required =Total students appearing for SSLC Examx9/12
For more details See the Circular from  PareekshaBhavan  Click here to See the Correction in fourth  paragraph of the above Circular

No comments: