സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 4 July 2015

പ്ലസ് വണ്‍ ഏകജാലക പ്രവേശനം - റീ അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ട്

സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും വെരിഫിക്കേഷന്‍ പിഴവു മൂലം അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നിരസിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ വെരിഫിക്കേഷന്‍ നടത്തിയ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും ജൂലൈ മൂന്ന് വരെ ഐ.സി.റ്റി സെല്ലിലേക്ക് അയച്ചുകിട്ടയത് പരിഗണിച്ചുള്ള റീ-അലോട്ട്‌മെന്റ് ജൂലൈ ആറിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. www.hscap.kerala.gov.in - ല്‍ റീ അലോട്ട്‌മെന്റ് ലിങ്കില്‍ റിസള്‍ട്ട് പരിശോധിക്കാം. റീ-അലോട്ട്‌മെന്റ് നേടിയവര്‍ സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന രണ്ടുപേജുള്ള അലോട്ട്‌മെന്റ് സ്ലിപ്പുമായി ജൂലൈ ആറിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതല്‍ ജൂലൈ എട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണെന്ന് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

No comments:

Post a Comment