സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 5 November 2015

രണ്ടാം വാള്യം പാഠപുസ്തക അച്ചടി പൂര്‍ത്തിയായി

ഈ അധ്യയന വര്‍ഷത്തെ രണ്ടാം വാള്യത്തിലേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകം അച്ചടി സമയബന്ധിതമായി കെ.ബി.പി.എസില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി. ഒന്നുമുതല്‍ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളിലേക്കും എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലേക്കുമുള്ള 1.25 കോടി പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കെ.ബി.പി.എസ്. തന്നെ നേരിട്ട് സ്‌കൂളുകളില്‍ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും സ്‌കൂളുകളില്‍ ഇനിയും പുസ്തകങ്ങള്‍ എത്താതെയുണ്ടെങ്കില്‍ ആ സ്‌കൂള്‍ സൊസൈറ്റി കെ.ബി.പി.എസ്. ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. അണ്‍ എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ കെ.ബി.പി.എസിന്റെ എല്ലാ ജില്ലാ ഡിപ്പോകളില്‍ നിന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓഫീസറുടെ ഡെലിവറി നോട്ടിനോടൊപ്പം വന്നാല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്

No comments:

Post a Comment