എസ്.എസ്.എല്‍ സി ഐ.ടി പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി 22 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 2 വരെ നടത്തണം .സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **SSLC Provisional A List HM Loginല്‍ ലഭ്യമാണ് തിരുത്തലുകള്‍ 24ന് വൈകുട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം വരുത്തണം ..സര്‍ക്കുലര്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍ **.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 7 March 2016

New Deal - Social Science Class X

 GANOPAHARAM FOR STUDYING SOCIAL SCIENCE EASILY

BY JOSE MATHEW, FR.GKMHS KANIYARAM MANANTHAVADY ,WAYANAD

COURTESY:MATHS BLOG

History
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 1
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 2
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 3
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 4
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 5
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 6
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 7
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 8
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 9
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 10
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 11
ഹിസ്റ്ററി യൂണിറ്റ് 12


Geography

ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 1
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 2
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 4
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 5
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 6
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 7
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 8
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 9
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 10
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 11
ജ്യോഗ്രഫി യൂണിറ്റ് 12

No comments: