**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 31 July 2016

ICT VIDEO TUTORIALS FOR STD 10 AND 8

പത്താം ക്ലാസ്സ് ഐ.സി.റ്റി പാഠ പുസ്തകത്തിലെ MAIL MERGE എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 3 വീഡിയോ,എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ  ഐ.സി.റ്റി പാഠ പുസ്തകത്തിലെ MALAYALAM TYPING INSCRIPT KEYBOARD 1 വീഡിയോ എന്നിവയെ  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് GVHSS Kalapancherry ലെ ശ്രീ SUSEEL KUMAR സര്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഉദ്യമം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു. സുശീല്‍  കുമാര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
MAIL MERGE PART - 1 STD X
 
MAIL MERGE PART 2
MAIL MERGE PART 3
MALAYALAM TYPING INCRIPT KEYBOARD

5 comments:

Anoop John Sam said...

വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പോസ്റ്റ്................... നന്ദി

Anoop John Sam said...

വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ പോസ്റ്റ്................... നന്ദി

sravanam said...

Very good post sir
We are waiting for web designing

SUSEEL KUMAR said...

അറിയുന്നതില്‍ സന്തോഷം ... നന്ദി

SUSEEL KUMAR said...

Thank you sir...... 2 videos on Web designing also available now.I would like to inform you that you can expect more videos on the same topic soon....