2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 30 August 2016

FIRST TERM EVALUATION2016 - SAMPLE QUESTION PAPERS NEW

10ാം ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്ക് റിവിഷന്‍ നടത്താന്‍ വേണ്ടി മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍(ഇംഗ്ലീഷ്, മലായാള മീഡിയം) അയച്ചു തന്ന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിനോട് സഹകരിച്ച കൃതി പബ്ലികേഷന്‍സ് ,ആറ്റിങ്ങല്‍ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
1.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER HINDI
2.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER PHYSICS(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)
3.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER CHEMISTRY(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)

4.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER BIOLOGY(ENGLISH AND MALAYALAM)
5.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER SOCIAL(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)
6.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER MATHS(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM) 

7. SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH
Related posts 
1.FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTION PAPERS - NEW (sent by Rahees Valappil)
2.SSLC Hindi Model Question paper by Ashok kumar

***NEED MORE QUESTIONS? CLICK HERE

No comments: