ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 30 August 2016

FIRST TERM EVALUATION2016 - SAMPLE QUESTION PAPERS NEW

10ാം ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്ക് റിവിഷന്‍ നടത്താന്‍ വേണ്ടി മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍(ഇംഗ്ലീഷ്, മലായാള മീഡിയം) അയച്ചു തന്ന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിനോട് സഹകരിച്ച കൃതി പബ്ലികേഷന്‍സ് ,ആറ്റിങ്ങല്‍ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
1.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER HINDI
2.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER PHYSICS(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)
3.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER CHEMISTRY(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)

4.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER BIOLOGY(ENGLISH AND MALAYALAM)
5.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER SOCIAL(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)
6.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER MATHS(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM) 

7. SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH
Related posts 
1.FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTION PAPERS - NEW (sent by Rahees Valappil)
2.SSLC Hindi Model Question paper by Ashok kumar

***NEED MORE QUESTIONS? CLICK HERE

No comments: