സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 30 August 2016

FIRST TERM EVALUATION2016 - SAMPLE QUESTION PAPERS NEW

10ാം ക്ലാസ് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ക്ക് റിവിഷന്‍ നടത്താന്‍ വേണ്ടി മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍(ഇംഗ്ലീഷ്, മലായാള മീഡിയം) അയച്ചു തന്ന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിനോട് സഹകരിച്ച കൃതി പബ്ലികേഷന്‍സ് ,ആറ്റിങ്ങല്‍ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
1.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER HINDI
2.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER PHYSICS(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)
3.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER CHEMISTRY(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)

4.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER BIOLOGY(ENGLISH AND MALAYALAM)
5.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER SOCIAL(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)
6.SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER MATHS(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM)(MALAYALAM AND ENGLISH MEDIUM) 

7. SSLC FIRST TERM SAMPLE QUESTION PAPER ENGLISH
Related posts 
1.FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTION PAPERS - NEW (sent by Rahees Valappil)
2.SSLC Hindi Model Question paper by Ashok kumar

***NEED MORE QUESTIONS? CLICK HERE

No comments: