സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 30 August 2016

FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTION PAPERS - NEW

ഓണം പരീക്ഷയ്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി ഇതാ വീണ്ടും ചില ചോദ്യപേപ്പരുകള്‍ അയച്ചു തന്നിരുിക്കുന്നു Science Institute Vengaraയിലെ ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പില്‍ സര്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇതു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.  ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പില്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 10 - HINDI
STANDARD 10 - PHYSICS
STANDARD 10 - CHEMISTRY
STANDARD IX - PHYSICS

No comments: