ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 30 August 2016

FIRST TERM EXAM 2016 - MODEL QUESTION PAPERS - NEW

ഓണം പരീക്ഷയ്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി ഇതാ വീണ്ടും ചില ചോദ്യപേപ്പരുകള്‍ അയച്ചു തന്നിരുിക്കുന്നു Science Institute Vengaraയിലെ ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പില്‍ സര്‍. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഇതു ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.  ശ്രീ റഹീസ് വളപ്പില്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
STANDARD 10 - HINDI
STANDARD 10 - PHYSICS
STANDARD 10 - CHEMISTRY
STANDARD IX - PHYSICS

No comments: