സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 August 2016

STD 10 - BIOLOGY STUDY NOTE - CHAPTER 3 -Malayalam and English Medium-By Rasheed odakkal

ജി.വി.എച്ച്.എച്ച.എസ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ ബോയളജി അധ്യപകന്‍ ശ്രീ രഷീദ് ഓടക്കല്‍ തയ്യാറാക്കിയ പത്താം ക്ലാസിലെ ബയോളജി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളിലെ സ്റ്റഡി നോട്ട്സ്(ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം മീഡിയം) പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടുകാണുമല്ലോ.അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ സ്റ്റഡി നോട്ട്സ് ആണ് രഷീദ് സര്‍ ഇത്തവണ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഇത് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.ശ്രീ രഷീദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂളിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.ബയോളജി അധ്യായം മൂന്ന് - സമസ്ഥിതിയും രാസസന്ദേശങ്ങളും സ്റ്റഡി നോട്ട്
ഇംഗ്ലീഷ്
2.ബയോളജി അധ്യായം മൂന്ന് - സമസ്ഥിതിയും രാസസന്ദേശങ്ങളും സ്റ്റഡി നോട്ട്  മലയാളം
Related Post
1.Biology  Study Note chapter 1 and 2 ( Malayalam and English Medium)  Click Here

No comments: