സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 15 October 2016

STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 4 PYTHON GRAPHICS - VIDEO TUTORIALS- UPDATED ON 14-10-2016 with Text Book Activity 4.5 and 4.6

10ാം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായമായ പൈത്തന്‍ ഗ്രാഫിക്സ്  എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ  പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ  കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാകും വിധം വിശദീകരിക്കുന്ന  വീഡിയോ ട്യട്ടോറിയലുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്കുകയാണ് G.V.H.S.S. KALPAKANCHERYയിലെ  കലാ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍.പൈത്തണ്‍ പാഠഭാഗം കടുപ്പമേറിയ പാഠഭാഗമായത് കൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഇത്  ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. ഇതിന്റെ കൂടെ മൂന്നാം അധ്യാത്തിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ട്യുയ്യോറിയലും ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Updated on 14-10-2016 
1. Text Book Activity 4.5

Text Book Activity 4.6

Previous Posts
1.STD 10, CHAPTER- 4, WINDOWS IN IDLE
2.STD 10, CHAPTER- 4, PYTHON SHELL  
3.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.1 
4.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.2
 
5.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.3 & 4,4 
6. STD 10, CHAPTER- 4 ( EDITING PYTHON FILES )
7. STD 10, CHAPTER- 4 ( FOR LOOP )
8. STD 10, CHAPTER- 4 ( NESTED LOOP
9. STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.4-2 )

10. EDITING HTML FILE ( CHAPTER 3 - STD 10 )

No comments: