പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 7 September 2016

STD 10 ENGLISH - UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - POSSIBLE DISCOURSES

 Mrs.Leena Pradeep , HSA English GHSS Kodungallur who is familiar to the viewers of this blog is back with a few possible discourses from English 'STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE She has prepared a series of study materials that helped  teachers and students a lot.Hope this will also be useful.Sheni School blog Team is thankful to Smt.Leena pradeep for her hardwork and selfless service
Click here to download possible discourses from "STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE"

Latest Posts by Leena Pradeep
STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL
STANDARD IX - ENGLISH - UNIT 3 - LISTEN TO THE MOUNTAIN -POSSIBLE DISCOURSES AND INTRODUCTION TO THE LESSON 
STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES 
STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES 
ENGLISH - STD IX UNIT 2 NOTES AND TEACHING MANUAL
TEACHING AID FOR ENGLISH STD 10 - CHAPTER 2

No comments: