ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 7 September 2016

STD 10 ENGLISH - UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - POSSIBLE DISCOURSES

 Mrs.Leena Pradeep , HSA English GHSS Kodungallur who is familiar to the viewers of this blog is back with a few possible discourses from English 'STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE She has prepared a series of study materials that helped  teachers and students a lot.Hope this will also be useful.Sheni School blog Team is thankful to Smt.Leena pradeep for her hardwork and selfless service
Click here to download possible discourses from "STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE"

Latest Posts by Leena Pradeep
STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL
STANDARD IX - ENGLISH - UNIT 3 - LISTEN TO THE MOUNTAIN -POSSIBLE DISCOURSES AND INTRODUCTION TO THE LESSON 
STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES 
STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES 
ENGLISH - STD IX UNIT 2 NOTES AND TEACHING MANUAL
TEACHING AID FOR ENGLISH STD 10 - CHAPTER 2

No comments: