**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 7 September 2016

STD 10 ENGLISH - UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - POSSIBLE DISCOURSES

 Mrs.Leena Pradeep , HSA English GHSS Kodungallur who is familiar to the viewers of this blog is back with a few possible discourses from English 'STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE She has prepared a series of study materials that helped  teachers and students a lot.Hope this will also be useful.Sheni School blog Team is thankful to Smt.Leena pradeep for her hardwork and selfless service
Click here to download possible discourses from "STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE"

Latest Posts by Leena Pradeep
STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL
STANDARD IX - ENGLISH - UNIT 3 - LISTEN TO THE MOUNTAIN -POSSIBLE DISCOURSES AND INTRODUCTION TO THE LESSON 
STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES 
STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES 
ENGLISH - STD IX UNIT 2 NOTES AND TEACHING MANUAL
TEACHING AID FOR ENGLISH STD 10 - CHAPTER 2

No comments: