സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 7 September 2016

STD 10 ENGLISH - UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - POSSIBLE DISCOURSES

 Mrs.Leena Pradeep , HSA English GHSS Kodungallur who is familiar to the viewers of this blog is back with a few possible discourses from English 'STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE She has prepared a series of study materials that helped  teachers and students a lot.Hope this will also be useful.Sheni School blog Team is thankful to Smt.Leena pradeep for her hardwork and selfless service
Click here to download possible discourses from "STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE"

Latest Posts by Leena Pradeep
STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL
STANDARD IX - ENGLISH - UNIT 3 - LISTEN TO THE MOUNTAIN -POSSIBLE DISCOURSES AND INTRODUCTION TO THE LESSON 
STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES 
STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES 
ENGLISH - STD IX UNIT 2 NOTES AND TEACHING MANUAL
TEACHING AID FOR ENGLISH STD 10 - CHAPTER 2

No comments: