2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 7 September 2016

STD 10 ENGLISH - UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - POSSIBLE DISCOURSES

 Mrs.Leena Pradeep , HSA English GHSS Kodungallur who is familiar to the viewers of this blog is back with a few possible discourses from English 'STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE She has prepared a series of study materials that helped  teachers and students a lot.Hope this will also be useful.Sheni School blog Team is thankful to Smt.Leena pradeep for her hardwork and selfless service
Click here to download possible discourses from "STD 10 UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE"

Latest Posts by Leena Pradeep
STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL
STANDARD IX - ENGLISH - UNIT 3 - LISTEN TO THE MOUNTAIN -POSSIBLE DISCOURSES AND INTRODUCTION TO THE LESSON 
STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES 
STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES 
ENGLISH - STD IX UNIT 2 NOTES AND TEACHING MANUAL
TEACHING AID FOR ENGLISH STD 10 - CHAPTER 2

No comments: