സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 September 2016

STD 10 - ICT - CHAPTER 3 - ATTRACTIVE WEB DESIGINING - THEORY NOTES

Sri Ganapathi Bhat C.H HSA UEMHSS Maneshwar, Kasaragod has shared theory notes of  ICT chapter 3 Std 10(English Medium) with our blog that will definitely be useful to the students as the notes are based on the new pattern of ICT examination. Sheni school blog team is thankful to Sri Ganapathi Bhat for sharing valuable notes.
Click Here to download ICT Theory Notes Std 10- chapter 3

No comments: