ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 26 September 2016

STD 10 - ICT - CHAPTER 3 - ATTRACTIVE WEB DESIGINING - THEORY NOTES

Sri Ganapathi Bhat C.H HSA UEMHSS Maneshwar, Kasaragod has shared theory notes of  ICT chapter 3 Std 10(English Medium) with our blog that will definitely be useful to the students as the notes are based on the new pattern of ICT examination. Sheni school blog team is thankful to Sri Ganapathi Bhat for sharing valuable notes.
Click Here to download ICT Theory Notes Std 10- chapter 3

No comments: