ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 September 2016

STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL -BY LEENA PRADEEP

 
Mrs.Leena Pradeep who is familiar to the viewers of Sheni school blog is back with a Teaching Manual she prepared for Std IX Unit 3.Hope this Teaching manual will also be useful to the teachers. Sheni blog Team takes this opportunity to thank her for her valuable contribution and whole hearted support to the blog.
Click Here to download Teaching Manual Std IX - Unit 3

2 comments:

nishad akbar said...

Thanks a lot for such a helping hand

nishad akbar said...

Thanks a lot for such a helping hand