സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 5 September 2016

STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 -TEACHING MANUAL -BY LEENA PRADEEP

 
Mrs.Leena Pradeep who is familiar to the viewers of Sheni school blog is back with a Teaching Manual she prepared for Std IX Unit 3.Hope this Teaching manual will also be useful to the teachers. Sheni blog Team takes this opportunity to thank her for her valuable contribution and whole hearted support to the blog.
Click Here to download Teaching Manual Std IX - Unit 3

2 comments:

nishad akbar said...

Thanks a lot for such a helping hand

nishad akbar said...

Thanks a lot for such a helping hand