സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 6 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN - COMPLETE STUDY NOTE BY SREEJESH

Mr. Sreejesh K.P HSA GHSS Orkkattery, Vadakara has come up with a complete study note on the poem The Ballad of Father Gilligan unit 3 ,Std 10,English. Hope this study materials will be helpful to the students. Sheni school blog Team express their sincere gratitude to Sreejesh  Sir for his sincere effort
Click Here to Download Complete note on the Poem  The Ballad of Father Gilligan

No comments: