**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 28 October 2016

STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 5 - NETWORKING - NOTES - IN PRESENTATION FORMAT BY HOWLATH K

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി  പാഠപുസസ്തകത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായമായ നെറ്റ് വര്‍ക്കിങ്  എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ എല്ലാ ആശയങ്ങലെ ഉള്‍കൊള്ളിച്ച്  സമഗ്രമായ നോട്ട്സ് ,പ്രസന്റേഷന്‍ രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കി വീണ്ടും ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേകഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍. ഐ.ടി പരീക്ഷയ്ക്ക തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു.ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
TO DOWNLOAD THIS PRESENTATION IN PDF FORMAT  - CLICK HERE(2.6 mb)

No comments: