29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 23 November 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 5 - SUMMARY OF THE LESSON SCHOOL BOY BY JISHA K GHSS KATTILANGADI

Smt.Jisha K  HSA ,English , GHSS Kattilangadi ,Tanur , Malappuram is back with a summary of the lesson  "The School Boy " from Unit 5 Std 10, English. Sheni School Blog Team extend their heartfelt gratitude to Smt. Jisha  for her   effort
Click Here to download Summary of the Lesson The School Boy 

 OTHERS WORKS BY JISHA K  - CLICK HERE

No comments: