സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 8 November 2016

STANDARD 10 - ICT -EXAM SPECIAL - VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR C S

മിഡ് ടേം ഐ.ടി പരീക്ഷ നടന്നുകൊണിരിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോള്‍ നാം തീര്‍ച്ചയായും ഓര്‍ത്ത്പോകുന്നത് കല്പകാഞ്ചോരി സ്കൂളിലെ സുശീല്‍ കുമാര്‍ സാറിനെ തന്നെയായിരിക്കും.അദ്ദേഹം കുറേ ഐ.ടി അനുബന്ധ വീഡിയോകള്‍ ഇതിനകം തന്നെ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ  ഐ.ടി@ സ്കൂള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഐ.ടി   പ്രാക്ടികല്‍ ചോദ്യങ്ങളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി വിപുലീകരിച്ച വീഡിയോ ട്യുട്ടോറിയല്‍സ്  കൂടി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ സുഷീല്‍ സര്‍.  ഏറെ ശ്രമകരമായ ഈ ദൗത്യം പ്രതിഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെ ഏറ്റെടുത്ത്  നമ്മളെ സഹായിച്ച സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തില്‍നിന്ന് ഇനിയം ഇത്തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികള്‍ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 2 - STD 10 - CHAPTER 1
INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 3 - STD 10 - CHAPTER 1
INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 4 - STD 10 - CHAPTER 1
INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 4 - STD 10 - CHAPTER 1
INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 5 - STD 10 - CHAPTER 1
INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM - PART 6 - STD 10 - CHAPTER 1
STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 1 LENSE
STD 10 CHAPTER 1 INKSCAPE - QUESTION 2, HAT
STD 10 - CHAPTER 2. INDEX TABLE
STD 10 CHAPTER 2, PYTHON GRAPHIC - QUESTION 1
STD 10 CHAPTER 2, PYTHON GRAPHIC - QUESTION 2 

RELATED  POSTS
STANDARD 10 - ICT HALF YEARLY EXAM 2016 -ALL IN ONE  -POST

No comments: