**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 16 November 2016

STANDARD 10 - SECOND MID TERM UNIT TEST QUESTION PAPERS SET AND 2 AND STANDARD 9

രണ്ടാം പാദ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്കായി കൂടുതൽ സെക്കന്റ് മിഡ് ടേം യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചോദ്യ ശേഖരം സമാഹരിച്ചു അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ത്രിശൂർ കുന്നത്തങ്ങാടിയിൽ നിന്നുള്ള  ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സാർ.ഇത്തവണ പത്താം ക്ലാസിലെ രണ്ട് സെറ്റ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഒമ്പതാം ക്ലാസിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പറും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്.  ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ ശേഖരിച്ചു   അവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത്  ഷേണി ബ്ലോഗുമായി  പങ്ക്‌വെച്ച   ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ  നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
STNADARD 10
SET 3
MALAYALAM I- SET A  ||| MALAYALAM I - SET B |||MALAYALAM II SET A || MALAYALAM II SET B ||| ENGLISH SET A ||| ENGLISH SET B ||| HINDI SET A ||| HINDI SET B ||| SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B ||| PHYSICS SET A ||| PHYSICS SET B ||| CHEMISTRY SET A ||| CHEMISTRY SET B ||| BIOLOGY SET A ||| BIOLOGY SET B |||MATHS SET A |||MATHS SET B ||| IT SET A ||| IT SET B |||
SET 2
MALAYALAM I- SET A  ||| MALAYALAM I - SET B ||| ENGLISH SET A ||| ENGLISH SET B ||| HINDI SET A ||| HINDI SET B ||| SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B ||| PHYSICS SET A ||| PHYSICS SET B ||| IT SET A ||| IT SET B |||
STANDARD 9
SET 1
MALAYALAM ||| PHYSICS - ENG.MED ||| CHEMISTRY - ENG.MED||| BIOLOGY- MAL ||| BIOLOGY - ENG MED ||| ENGLISH ||| HINDI ||| SOCIAL ||| HINDI |||

RELATED POSTS 
STANDARD 10 - MID TERM  UNIT SET QUESTION PAPERS SET 1

No comments: