**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 12 November 2016

STANDARD 10 - SECOND TERM - UNIT TEST PAPERS - ALL SUBJECTS BY JINI ANTONY V

രണ്ടാം  പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിള്‍ കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചുവല്ലോ..ഇനി പരീക്ഷയ്ക്  തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ നാളുകള്‍.ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി  പത്താം ക്ലാസിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ 2 സെറ്റുകൾ സമാഹരിച്ചു അയച്ചിരിക്കുന്ന് ത്രിശൂർ കുന്നത്തങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സര്‍.വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഇവ ശേഖരിച്ചു സ്കാൻ ചെയ്ത് ഷേണി ബ്ലോഗുമായി ഷെയർ ചെയ്ത ശ്രീ ജിനി ആന്റണി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. ENGLISH SET B  ||| 2.MALAYALAM II SET A ||| MALAYALAM II SET B |||
3.HINDI SET A ||| HINDI SET B |||PHYSICS SET A ||| PHYSICS SET B |||
4.SANSKRIT SET A ||| SANSKRIT SET B ||| SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B|||
5.CHEMISTRY SET A ||| CHEMISTRY SET B ||| 6.BIOLOGY SET A|||
||| BIOLOGY SET B ||| 7. SOCIAL SET A ||| SOCIAL SET B |||

7.MATHEMATICS SET A ||| MATHEMATICS SET B |||

No comments: