സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 7 December 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - DISCOURSES BASED ON UNIT 4 AND 5 BY JISHA K

Smt. Jisha K; GHSS Kattilangadi has prepared a few discourses based on Std 10 English Units 4 and 5 . Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to  Smt. Jisha for her sincere effort.
Click Here to Download Discourses based Unit 4 and 5
OTHER WORKS BY JISHA K  CLICK HERE

No comments: