ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 7 December 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - DISCOURSES BASED ON UNIT 4 AND 5 BY JISHA K

Smt. Jisha K; GHSS Kattilangadi has prepared a few discourses based on Std 10 English Units 4 and 5 . Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to  Smt. Jisha for her sincere effort.
Click Here to Download Discourses based Unit 4 and 5
OTHER WORKS BY JISHA K  CLICK HERE

No comments: