**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 December 2016

STANDARD 10 - ICT - MID TERM EXAM 2016 - PRACTICAL QUESTIONS

 ഇപ്പോള്‍ കഴിഞ്ഞ  ഐ.റ്റി  മിഡ് ടേം പരീക്ഷയിലെ പ്രാക്ടിക്കല്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ്  കുണ്ടൂകുന്ന് ടി.എസ്.എന്‍.എം.എച്ച്. സ്കൂളിലെ ഐ.റ്റി ക്ലബ്ബ്. പല തവണ പരീക്ഷ എഴുതി അതിന്റെ സ്ക്രീന്‍ ഷോറ്റ് എടുത്ത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് സ്കൂളിലെ ഐ.റ്റി ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങള്‍  ഈ ചോദ്യങ്ങളെ  സമാഹരിച്ചത്.ഐ.റ്റി ക്ലബ്ബിന്റെ കുട്ടികളുടെ പരിശ്രമത്തിന് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ .അതോടൊപ്പം ഐ.റ്റി ക്ലബ്ബിലെ ഭാരവാഹികള്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD MID TERM IT EXAM 2016 - PRACTICAL QUESTIONS - STD 10

No comments: