പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 24 January 2017

SSLC 2017 - RESULT IMPROVEMENT TEST SERIES ( ENGLISH MEDIUM)

Sri Jini Antony ,a Teacher by profession at Laayi Tution Centre , Kunnathangadi , Thrissur shares with a few questions papers (English Medium) that are intended to improve the Results of SSLC Students. Sri Jini Antony Antony Sir helped us in several occasions by sharing valuable study materials and question papers . We can expect more resources from him shortly. Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jini Antony for his sincere effort.
RESULT IMPROVEMENT TEST SERIES - ENGLISH MEDIUM
1. ENGLISH - SET A AND B
2.HINDI - SET A AND B
3.MALAYALAM II - SET AND B
4.PHYSICS SET  -  A AND B
5.CHEMISTRY - SET A AND B
6.BIOLOGY - SET A AND SET B
7.BIOLOGY - SET 2 A AND B
8.MATHS - SET A AND B
9.SOCIAL - SET AND B

1 comment:

AKSHAY RAMACHANDRAN said...

Very well done Sir...thank you so much