2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 24 January 2017

SSLC 2017 - RESULT IMPROVEMENT TEST SERIES ( ENGLISH MEDIUM)

Sri Jini Antony ,a Teacher by profession at Laayi Tution Centre , Kunnathangadi , Thrissur shares with a few questions papers (English Medium) that are intended to improve the Results of SSLC Students. Sri Jini Antony Antony Sir helped us in several occasions by sharing valuable study materials and question papers . We can expect more resources from him shortly. Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jini Antony for his sincere effort.
RESULT IMPROVEMENT TEST SERIES - ENGLISH MEDIUM
1. ENGLISH - SET A AND B
2.HINDI - SET A AND B
3.MALAYALAM II - SET AND B
4.PHYSICS SET  -  A AND B
5.CHEMISTRY - SET A AND B
6.BIOLOGY - SET A AND SET B
7.BIOLOGY - SET 2 A AND B
8.MATHS - SET A AND B
9.SOCIAL - SET AND B

1 comment:

AKSHAY RAMACHANDRAN said...

Very well done Sir...thank you so much