സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 24 January 2017

SSLC 2017 - RESULT IMPROVEMENT TEST SERIES ( ENGLISH MEDIUM)

Sri Jini Antony ,a Teacher by profession at Laayi Tution Centre , Kunnathangadi , Thrissur shares with a few questions papers (English Medium) that are intended to improve the Results of SSLC Students. Sri Jini Antony Antony Sir helped us in several occasions by sharing valuable study materials and question papers . We can expect more resources from him shortly. Sheni school blog team express our heartfelt gratitude to Sri Jini Antony for his sincere effort.
RESULT IMPROVEMENT TEST SERIES - ENGLISH MEDIUM
1. ENGLISH - SET A AND B
2.HINDI - SET A AND B
3.MALAYALAM II - SET AND B
4.PHYSICS SET  -  A AND B
5.CHEMISTRY - SET A AND B
6.BIOLOGY - SET A AND SET B
7.BIOLOGY - SET 2 A AND B
8.MATHS - SET A AND B
9.SOCIAL - SET AND B

1 comment:

AKSHAY RAMACHANDRAN said...

Very well done Sir...thank you so much