2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 11 February 2017

ICT VIDEO TUTORIALS ALL IN ONE BY SUSEEL KUMAR

1.INKSCAPE TUTORIAL IN MALAYALAM
2.MAIL MERGE PART - 1. (LIBRE OFFICE WRITER - TUTORIAL)
3.MAIL MERGE - PART 2 (libre office writer tutorial)
4.MAIL MERGE - PART 3 ( LIBRE OFFICE WRITER TUTORIAL IN MALAYALAM )
5.WEB DESIGNING - INTRODUCTION - STD -10
6.WEB DESIGNING - ELEMENT SELECTOR - STD 10
7.WEB DESIGNING - CLASS SELECTOR - STD 10
8.WEB DESIGNING - HTML COLOUR CODES - STD 10
9.WEB DESIGNING - ACTIVITY 3.1 to 3.6 - STD 10 
10.WEB DESIGNING ( ACTIVITY 3.7 & 3.8 ) - STD 10 
11.EDITING HTML FILE ( CHAPTER 3 - STD 10 )
12.STD 10, CHAPTER- 4, WINDOWS IN IDLE
13.STD 10, CHAPTER- 4, PYTHON SHELL
14.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.1
15.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.2
16.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.3 & 4,4
17.STD 10, CHAPTER- 4 ( EDITING PYTHON FILES ) 
18.STD 10, CHAPTER- 4 ( FOR LOOP )
19.STD 10, CHAPTER- 4 ( NESTED LOOP )
20.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.4-2 )
21.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.5)
22.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.6) 

23.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 1, PAGE 51  
24.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 2, PAGE 52
25.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 3, PAGE 51
26.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 4, PAGE 53 ICT TUTORIAL
27.FOLLOW UP ACTIVITIES STD 10, PYTHON GRAPHICS 
28. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.1
29. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.2
30. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.3 & 8.4
31. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.5
32. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.6 

33.STAR ANIMATION (Chapter 9 Moving Images STD 10)
35.SUNRISE FIRST PART (Chapter 9 Moving Images STD 10)
37.BIRD FLYING WITH FLAPPING WINGS (Chapter 9 Moving Images STD 10) 

39.. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.1
40. SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.2

41.SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - AYANAM(Updated)
42.SUNCLOCK STD 10 CHAPTER 6 - SUNRISE - MOSCOW AND SYDNEY

43 WIKIMAPIA - STD 10 CHAPTER 6 - ACTIVITY 6.4 MY HOME ALSO ON THE MAP
44.  MAP READING STD 10   CHAPTER   6 - ACTIVITY 6.6 - ADDING NEW INFORMATION(WELL) (WELL)
45.  MAP READING  STD 10  CHAPTER 6 BUFFERING  ACTIVITY 6.7
46..
MAP READING  STD 10  CHAPTER 6 CONTOUR LINE - CHAPTER 6 

No comments: