ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 13 March 2017

SSLC EXAM 2017 - QUESTION PAPER REVIEW - ENGLISH

Mrs.Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi  shares with us the question paper Analysis of  English , SSLC Exam 2017.Sheni blog team express our gratitude to Smt.Jisha for her sincere  effort.
Click Here to download Question Paper Analysis - English- SSLC Exam  2017

1 comment:

mathew said...

Hai Teacher, Question Analysis is satisfactorily good