സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 13 March 2017

SSLC EXAM 2017 - QUESTION PAPER REVIEW - ENGLISH

Mrs.Jisha K HSA, GHSS Kattilangadi  shares with us the question paper Analysis of  English , SSLC Exam 2017.Sheni blog team express our gratitude to Smt.Jisha for her sincere  effort.
Click Here to download Question Paper Analysis - English- SSLC Exam  2017

1 comment:

mathew said...

Hai Teacher, Question Analysis is satisfactorily good