കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 17 June 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 1 - DISCOURSES BASED ON THE LESSON VANKA

Smt. Jisha K; HSA, GBHS Tirur, Malappuram shares a few discourses based on the lesson "VANKA " of Std 10, English. Sheni School team Express our Sincere gratitude to Mrs.Jisha for her great effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON VANKA
OTHER WORKS BY JISHA
STD VIII -  Discourses based on The Mysterious picture - Unit 1- English 

No comments: