**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 2 July 2017

PRESENTATION ON MOLE CONCEPT - CHEMISTRY - STANDARD 10 BY RAVI P

10ാം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ മോള്‍ സങ്കല്പനം എന്ന പാഠഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട് ഹൈസ്കൂളിലെ ശ്രീ രവി  സര്‍ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ ഷേണി ബ്ലോഗ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.ഈ പ്രസെന്റേഷനില്‍ രണ്ട് വീഡിയോകളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മോള്‍ സങ്കല്പനത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഗ്രാം അറ്റോമിക്ക് മാസ്സിനെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഈ പാഠഭാഗത്ത്നിന്ന് സ്ഥമായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന രീതിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.കടുപ്പമേറിയ ഈ പാഠഭാഗത്തെ കുട്ടികളിലെത്തിക്കുവാന്‍ ഈ പ്രസന്റേഷന്‍  ഉപകരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.
ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON MOLE CONCEPT - STANDARD 10 - CHEMISTRY
OTHER WORKS BY SRI RAVI P CLICK HERE

No comments: