സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 11 September 2017

A COMPLETE GANDHI QUIZ - UP/HS/HSS AND LP LEVEL BY AJIDAR V.V

ഗാന്ധി ക്വിസ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം..
ഒക്ടോബര്‍ 2 ഗാന്ധി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്കൂളുകളില്‍ നടത്താറുള്ള സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഗാന്ദി ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അടങ്ങിയ  പവര്‍ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന്‍ പി.ഡി.എഫ് രൂപത്തിലാക്കി  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞോം ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്സിലെ ശ്രീ അജിദര്‍ സര്‍.ശ്രീ അജിദര്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD COMPLETE GANDHI QUIZ 2017
CLICK HERE TO DOWNLOAD GANDHI QUIZ - LP LEVEL
RELATED POSTS
A STUDY MATERIAL USEFUL FOR GANDHI QUIZ

No comments: