ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 9 October 2017

ERNAKULAM SUB DIST MATHS QUIZ 2017 - LP, UP, HS, HSS QUESTION PAPERS

എറണാകുളം ഉപജില്ലാ ശാസ്‌ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഗണിത ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമല്ലോ..
SUB DIST MATHS QUIZ L P
SUB DIST MATHS QUIZ U P
SUB DIST MATHS QUIZ H S
SUB DIST MATHS QUIZ H S S

No comments: