ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 3 October 2017

KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - IT QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS SUB DIST, DIST AND STATE LEVEL

സ്കൂള്‍ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ന്റെ ഐ.ടി മേളയിലെ ഇനമായ ഐ.ടി  ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്‍  പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്ന് സമാഹരിച്ച ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
1. IT QUIZ HS LEVEL  - KASARAGOD
2.IT QUIZ HS LEVEL 2008 KASARAGOD 
3.IT QUIZ UP LEVEL PALAKKAD 2010
4.IT QUIZ HS LEVEL PALAKKAD 2010
5. IT QUIZ HSS LEVEL PALAKKAD 2010 
6.IT QUIZ HS LEVEL BY JAYDEEP
7.IT QUIZ LEVEL(DIST LEVEL) KANNUR  DIST
8.IT STATE QUIZ 2014 PRELIMINARY ROUND HS BY ADARSH V.K 
9.IT STATE QUIZ 2014 FINAL ROUND BY ADARSH V.K 
10.IT STATE QUIZ 2014 FINAL ROUND 2014 HSS BY ADARSH V K
11.IT STATE QUIZ HS FIRST ROUND 2013 HS BY V K ADARSH 
12. IT STATE QUIZ FINAL ROUND 2013 HS BY V K ADARSH
13.IT STATE QUIZ FINAL ROUND 2013 HSS 1 BY V K ADARSH
14.IT STATE QUIZ FINAL ROUND 2013 HSS 2 BY V K ADARSH
15.IT STATE QUIZ PRELIMINARY ROUND HS 2015 BY V K ADARSH
16.IT STATE QUIZ FINAL ROUND HS 2015 BY V K ADARSH
17.IT STATE QUIZ FINAL ROUND HSS 2015 BY V.K ADARSH  
18.IT STATE QUIZ 2016 PRELIMINARY HS BY  V K ADARSH
19.IT STATE QUIZ 2016 HS FINAL BY V K ADARSH
20.IT STATE QUIZ 2016 - HSS FINAL BY V K ADARSH

No comments: