29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 8 January 2018

MOBILE APPS BASED ON PHYSICS QUESTION POOL PREAPRED BY SCERT

SCERT തയ്യാറാക്കിയ ഫിസിക്സ് ചോദ്യശേഖരത്തിന്റെ എല്ലാ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെയും മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ തയ്യറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന് TSNMHS ലെ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബിലെ അംഗങ്ങളായM.N.Narayanan, K.Sajeesh, X. S.Aneesha എന്നിവര്‍. ഏവര്‍ക്കും ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.തരംഗചലനം
2.വൈദ്യതപ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങള്‍
3.വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം

4.പവര്‍ പ്രേഷണവും വിതരണവും

5.താപം
6.പ്രകാശവര്‍ണ്ണങ്ങള്‍

7.ഇലക്ട്രോണിക്സ്

No comments: