**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 19 January 2018

SANSKRIT MOBILE APPS BASED ON SCERT SANSKRIT QUESTION POOL

SCERT തയ്യാറാക്കിയ സംസ്കൃതം ചോദ്യശേഖരത്തിന്റെ(Sanskrit Question pool) എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്  പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുണ്ടൂര്‍കുന്ന്  TSNMHS സ്കൂളിലെ സംസ്കൃത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ലോഹിതാക്ഷന്‍ സാര്‍.അദ്ദേഹത്തിന് ഷേണി സ്കള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.  
CHAPTER 1
 https://drive.google.com/open?id=1qbGlP-MJifFMpmbr8f06TRHOPhnV9x2U
CHAPTER 2
https://drive.google.com/open?id=14T8J6cK4pLU4ZFrgIq_4r2sNbnr5dRAh
CHAPTER 3
https://drive.google.com/open?id=1Q-TohJjUzLXH-nzxaCeoKSvLowA0sa5e
CHAPTER 4
https://drive.google.com/open?id=13ZEaEdUPWw6z1pKWzAHqbtJ0g6D5dpsS

No comments: