29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 12 January 2018

SSLC MATHEMATICS 2018 - MODEL EXAM SPECIAL POST

ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ മുമ്പ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗണിത ചോദ്യശേഖരങ്ങള്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരുമിച്ച്  പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 10 (ALL CHAPTERS(MAL.MED) BY SATHEESHAN MANGALAM
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS REVISION QUESTIONS STD 10 (ALL CHAPTERS(ENG.MED) BY SATHEESHAN MANGALAM
3.MATHS REVISION TIPS AND QUESTION PAPER 2017 - ENGLISH VERSION BY NOUSHAD PARAPPANGADI
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICE QUESTIONS FOR A+ STUDENTS BY MURALEEDHARAN CHALISSERY
5.VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - MATHS BY DIET THIRUVANATHAPURAM
6.SSLC MATHS QUESTION BANK WITH ANSWERS - MALAYALAM MEDIUM BY FASAL PERINGOLAM
7.SSLC MATHS QUESTION BANK WITH ANSWERS - ENGLISH  MEDIUM BANK WITH ANSWERS - MALAYALAM MEDIUM BYFASAL PERINGOLAM
8.MUKULAM 2017 -MATHEMATICS BY DIET KANNUR 

9.KARNIKARAM MATHS STUDY MATERIAL BY DIET IDUKKI
10.AROODHAM - GANITHA PADHANA SAHAYI CHAVAKAD VIDYABHYASA JILLA
11. SSLC ORUKKAM 2017  MATHS- BY EDUCATION DEPT
12.SCERT QUESTION POOL - MATHS (MAL MEDIUM)
13.SCERT QUESTION POOL - MATHS(ENG MEDIUM )
14.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
15.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 2 BY JOHN P A
16.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - ENG .MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
17.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHS WORKSHEETS - MAL MEDIUM MODULE 1 BY JOHN P A
18.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 1(MAL &ENG) BY JOHN P A
19.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 2 (MAL &ENG) BY JOHN P A
20.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 3(MAL) BY JOHN P A
21.MATHS STD 10 - REVISION TEST  PAPER SET 3 (ENG) BY JOHN P A
22.MATHS STD 10 - REVISION TEST PAPER SET 4(MAL ) BY JOHN P A
23.MATHS STD 10 - REVISION TEST SERIES SET 4 (ENG MED BY JOHN P A 

No comments: