കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 24 January 2018

TEACHING MANUAL FOR STD STD 8 ENGLISH, UNIT 5 PROSE AND POETRY BY LEENA V

Smt.Leena V; HSA , English, GHSS Kodungallur , Thrissur is sharing with us Teaching Manual for Std 8 English , Unit 5, Prose and Poetry. Sheni School Blog Extend our Sincere gratitude to Smt. Leena for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL FOR STD STD 8 ENGLISH, UNIT 5 PROSE AND POETRY

FOR RESOURCES BY LEENA V - CLICK HERE

No comments: