കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 9 February 2018

SSLC ENGLISH - WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH BASED ON UNIT 5

Here is a worksheet which consists of certain questions on reported speech based on Unit 5, Class 10. Hope it will be useful for the students in their preparation for SSLC exam 2018. 
Thanks and regards,
Libin K. Kurian
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH BASED  ON  UNIT 5
RELATED POSTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET ON REPORTED SPEECH BASED ON UNIT 3 ,STD 10
MORE RESOURCES BY LIBIN - CLICK HERE 

No comments: