**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 25 March 2018

SSLC ENGLISH ALL IN ONE SPECIAL POST 2018

STUDY MATERIALS FROM NEWS PAPERS
PADHIPPURA ENGLISH
VIDYA ENGLISH
PADAMUDRA ENGLISH
DEEPIKA ENGLISH
DESHABHIMANI
KERALA KAUMUDI
VIDYAPRABHATHAM
SSLC ENGLISH RESOURCES BY MAHMUD K ; IAEMHSS KOTTAKKAL
Easy English Study Notes - Mahmud K
Brief appreciations of poems and common  Figures of Speech - Mahmud K

ANALYTICAL QUESTIONS BASED ON TEXTUAL PASSAGES  AND POEMS-(ALL UNITS) BY MAHMUD K
STANDARD 10 - ENGLISH - CRITICAL APPRECIATION OF ALL POEMS AND AND APPENDIX OF COMMON FIGURES OF SPEECH BY MAHMUD K
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC MODEL QUESTION PAPER AND AND ANSWERS - Mahmud K
SSLC REVISED WORKSHEETS ON VARIOUS GRAMMATICAL TERMS FOR SSLC STUDENTS BY MAHMUD K
CLICK HERE TO DOWNLOAD NOTES AND INSTRUCTIONS ON VARIOUS COMPOSITION TOPICS  - MAHMUD K
PREPARING FOR SSLC 2018 ENGLISH EXAM USING LANGUAGE ELEMENTS - WORKSHEETS BY MAHMUD K
PREPARING FOR SSLC ENGLISH EXAM 2018 - CONSTRUCTING DISCOURSES - MAHMUD K
HIGH SCHOOL ENGLISH - TEMPLATES OF COMPOSITION ARTICLES AND THEIR SPECIMENS - MAHMUD K
SSLC ENGLISH -TEXTUAL ACTIVITIES REGARDING GRAMMAR AN COMPOSITIONS (ALL UNITS)
SSLC RESOURCES BY ABDULLA S GHSS MANANTHAVADY, WAYANAD 
SSLC 2017 - ENGLISH QUESTION POOL BY S. ABDULLA
SSLC -2017 - NON D+ HELP - KEY PHRASES FOR PROFILE WRITING BY S. ABDULLA
STANDARD 10 - ENGLISH UNIT 4 LESSON 1 - THE SCHOLARSHIP JACKET - COMPLETE QUESTION BANK - S.ABDULLA

SSLC RESOURCES BY JISHA K GBHSS TIRUR
SSLC REVISION PRACTICES FOR A+ LEARNERS - JISHA K
POSSIBLE CHARACTER SKETCHES FOR CLASS 10 BY JISHA K
Click Here to download theme based discourses for SSLC Students 
Click Here to download Profile Practice worksheets for under achievers- JISHA
Drafting Letters -Sample letters and worksheets- JISHA K
Click Here to download practice work sheets for drafting notice and fill in the blanks using the correct words - JISHA K
Click Here to Download Profiles of Eminent Personalities
Click Here to download Summary of the Lesson The School Boy 

Click Here to Download Discourses based Unit 4 and 5
Possible Discourses based on the lesson "Adolf"

Study note - The best investment I ever made
Study note on  the story - Two Brothers
Adichie's speech - A write up on Public Speaking
An appreciation on the poem  The ballad of father Gilligan
Announcement - An activity related to the lesson "Two brothers "

CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS FOR COMPREHENSION FOR THE POEM  - THE SCHOOL BOY - BY JISHA K
ANALYSIS OF THE POEM POETRY BY NERUDA BY JISHA K
POSSIBLE DISCOURSES BASED ON THE LESSON ADOLF BY JISHA K
SUMMARY OF THE POEM SCHOOL BOY
  BY JISHA K

Click here to download the write up based on The Danger of a single Story.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  - DETAILED ANALYSIS OF THE SONG "BLOWIN' IN THE WIND 
Click here to download discourses based on the lesson project Tiger - Std 10 - English - Unit 2 
Click Here to download the discourses based on the lesson "The Snake and the mirror"  
Click Here to Download Appreciation of the Poem - Mother to Son
Click Here to Download Appreciation of the Poem - Girl's Garden
 

CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON VANKA 
SSLC RESOURCES BY MUSTHAFA A.P 
STD 10 ENGLISH - POSSIBLE DISCOURSES FROM ALL CHAPTERS - BY MUSTHAFA A.P
SSLC RESOURCES BY PRASHANTH P G GHSS KOTTODI
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON BY SISTER'S SHOES
Click here to download Discourses based on the story Adolf
SSLC RESORCES BY JAMSHEED A THIRURKKAD 
Click here to download the study note for the lesson blowin in the wind
Click here to download Detailed Analysis (Study) of the Poem "Mother to Son" 
STUDY MATERIALS PREPARED BY INSTITUTIONS
UJWALAM 2016-17 SSLC STUDY MATERIALBY KOLLAM DISTRICT PANCHAYATH (EDITED)
MUKULAM 2017 - ENGLISH- KANNUR DIST PANCHAYATH
VIDYAJYOTHI SSLC INTENSE LEARNING MATERIALS - ENGLISH
ORUKKAM ENGLISH 2016-17 BY EDUCATION DEPT
SCERT QUESTION POOL 2017
TEACH IT EASY - VOLUME 1 -A RESOURCE MATERIAL TO TEACH ENGLISH EASILY AND EFFECTIVELY TO STANDARD 10 STUDENTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACH IT  EASY VOL 2  
SSLC RESOURCES BY MANOJ A R CHUDANBATTA
DISCOURSES BASED ON THE LESSONS IN ENGLISH FOR HIGH SCHOOL CLASSES BY MANOJ  A R 
WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH, PHRASAL VERBS , EDITING , CONNVERSATION.....
CLICK HERE TO  DOWNLOAD WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH UNIT 1 AND 2    - LIBIN KURIAN
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET ON REPORTED SPEECH BASED ON UNIT 3 ,STD 10 - LIBIN KURIAN
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEETS ON REPORTED SPEECH BASED  ON  UNIT 5 - LIBIN KURIAN
CLICK HERE TO DOWNLOAD A+ WORKSHEET FOR PRACTISING REPORTED SPEECH - BY MUHAMMED JAVAD K T
Click Here to Download Worksheets on Reported Speech based on Standard 10 English -Unit 4 - LEENA V
PHRASAL VERBS
SSLC ENGLISH GRAMMAR - LIST OF PHRASAL VERBS- MUHAMMED JAVAD K T
SSLC ENGLISH PHRSAL VERBS BY NITHIN C K 
WORKSHEETS TO TEACH ENGLISH GRAMMAR FOR STANDARD 10 BY LEENA V
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET 1 - CONVERSATION BY LEENA V
CLICK HERE TO DOWNLOAD WORKSHEET 2 - EDITING BY LEENA V

SSLC RESOURCES BY LEENA V; GHSS KODUNGALLUR
STD 10 ENGLISH - UNIT 3 THE BEST INVESTMENT I EVER MADE - POSSIBLE DISCOURSES BY LEENA V
STD 10 -ENGLISH UNIT 2 - MY SISTER'S SHOES STUDY NOTES BY LEENA V
STD 10 - UNIT 2 PROJECT TIGER - NOTES BY LEENA V
 
 

Click Here to Download Possible discourses from the lesson 'scholarship Jacket' BY LEENA V
Click Here to download Possible Discourses based on the lesson "The Book that Saved Earth BY LEENA V
SSLC RESOURCES BY JIPSON JACOB ; AVHSS PONNANI  
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF TWO PROSE LESSONS - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE AND THE DANGER OF A SINGLE STORY.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THE LESSON "THE SCHOLARSHIP JACKET" BY JIPSON JACOB
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHARACTER SKETCH OF "THINK TANK" BY JIPSON JACOB 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SUMMARY OF THREE LESSONS  VANKA" "SNAKE AND THE MIRROR AND  "PROJECT TIGER
SSLC RESOURCES BY JAVAD K T MARKAZ HSS KARANTHUR
Click here to download comprehension questions and answers  based on the poem "Mother to Son"
Click here to download  Comprehension questions and answers  based on the poem  "A Girl's Garden" 

SSLC RESOURCES BY  AKASH S KUMAR
ALL IN ONE ENGLISH TIPS FOR PREPARING DISCOURSES - AKASH S KUMAR
REPORTED SPEECH -AKASH S KUMAR
IF CLAUSE  - AKASH S KUMAR

ACTIVE VOICE - AKASH S KUMAR
PREPOSITIONS - AKASH S KUMAR
PHRASAL VERBS - AKASH S KUMAR
QUESTION TAGS - AKASH S KUMAR
PARTS OF SPEECH - AKASH S KUMAR
ANALYSING POEM - POETIC DEVISES - AKASH S KUMAR
ENGLISH TIPS - AKASH S KUMAR

ANALYSIS OF THE POEM POETRY (MALAYALAM) 
ICT VERSION(SOFTWARE)OF ORUKKAM ENGLISH BY PRAMOD MOORTHY
ORUKKAM ENGLISH 2017 - AN INTENSIVE LEARNING MATERIAL - ICT VERSION
VIDEO LESSONS BY ARUN KUMAR  A R
AN INTERACTIVE VIDEO TO LEARN QUESTION TAG, CREATED BY ARUN KUMAR A R
AS WELL AS.. CREATED BY ARUN KUMAR AR,
SIMILE...METAPHOR 
DUMBOO..STUDY GRAMMER THROUGH  VIDEO
DUMBO..CATO STUDY GRAMMAR THROUGH VIDEO 
TWO BROTHERS
ADOLF BY DH LAWRENCE
SCHOOL BOY
POETRY
SCHOLARSHIP JACKET
THE BEST INVESTMENT I EVER MADE
PROJECT TIGER
SNAKE AND THE MIRROR
VANKA

2 comments:

Adi Singh said...

Candidates can download the WBJEE 2018 Admit Card from 10th April 2018. The exam will be conducted on 22nd April 2018 through offline mode (OMR Sheet).

Sumit Mishra said...

Get the full details of JEE Main 2018 Answer key FIIT JEE. Steps to view the answer key released by FIIT JEE has also been given here. The advantages of using the answer key are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer key Vidyamandir Classes Steps to view the answer key released by Vidyamandir Classes have also been given here. The advantages of using the Vidyamandir Answer Key released by the institute are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer Key Allen Kota. Steps to view the answer key released by Allen Kota has also been given here. The advantages of using the answer key released by the institute are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer key Career Point here. Check the ways to use the answer key in this article. The steps to download the answer key have been provided here. Advantages of using an answer key are listed here.
Get the full details of JEE Main 2018 Answer key Aakash Institute. Steps to view the answer key released by Aakash Institute has also been given here. The advantages of using the answer key are also provided in this article.
Get the full details of JEE Main 2018 official Answer Key here. Final dates of release of JEE Main official answer key are given here. JEE Main 2017 Answer Keys have been provided in this article. Unofficial JEE Main answer key of coaching institutes are given here
JEE Main 2018 Answer key - How to challenge the Official JEE Main Answer Key, Steps to follow while challenging JEE Main Answer Key 2018. Download Unofficial JEE Main 2018 Answer Key released by various Coaching Institutes here.