2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 16 October 2018

STANDARD 8 - SOCIAL- PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON FROM MAGADHA TO THANESWAR - SOCIAL -STD 8- UNIT 9

Smt.Sandhya R ;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a presentation file based on the lesson "From Magadha to Thaneswar " in Standard 8 , Social, Unit 8 . 
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sandhya Teacher for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON FROM MAGADHA TO THANESWAR - SOCIAL  -STD 8- UNIT 9
MORE RESOURCES BY SANDHYA TEACHER  
Click Here to  download the presentation file based on the lesson "Towards the Gangetic Plain" Std 8 -unit 8
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON ECONOMIC THOUGHT - SOCIAL  -STD 8- CHAPTER 7
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON READING MAPS - SOCIAL STD 8 - CHAPTER 6
 CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STRUGGLE AND FREEDOM - UNIT 6 - STANDARD 10
 1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON - ANCIENT TAMILAKAM
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 CHAPTER 4  - "OUR GOVERNMENT 
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 - "In Search of Earth Secrets"
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION IN PDF FORMAT   - SSLC SOCIAL SS 1 - CHAPTER 2 -  WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY
5.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON "RIVER VALLEY CIVILIZATIONS" - CHAPTER 2 - STD 8 - SOCIAL SCIENCE
6.CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE

7.Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1 


1 comment:

Adi Singh said...

The Application form for SRMJEEE will be available from 1st week of November 2018. Candidates can fill both online and offline mode application form of SRMJEEE 2019.
Know more about SRMJEEE Application form