2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 31 December 2019

SSLC PHYSICS - UNIT 5 - REFRACTION OF LIGHT - VIDEO TUTORIAL - PART 4

പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് അഞ്ചാം അധ്യായം പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന  ഭാഗത്തിന്റെ ലളിതമായ അവതരണം. ഇതിൽ വിലയിരുത്താം ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്ത ശ്രീ നസീര്‍ സാറിന് (SCHOOL MEDIA YOU TUBE CHANNEL)ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
refraction of light part 4 | SSLC Physics class | tenth physics | schoolmedia |
Related Post
Refraction of light | light | SSLC physics class | SCERT | schoolmedia | easy physics | tenth phy - part 3
  SSLC Physics class | refraction of light | schoolmedia | physics unit 5 | Naseer sir 

No comments: