സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

RESOURCES

  ICT RESOURCES
രസതന്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
physics ഭൗതികശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
biology ജീവശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
social സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
maths ഗണിതശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
Resources Biology

BIOLOGY (English & Malayalam)

RESOURCES CHEMISTRY
RESOURCES PHYSICS
RESOURCES MATHS
MATHEMATICS (English & Malayalam) 1. Angle of elevation and angle of depression 2. Concept of an AP & Sum of an AP 3. Congruent and similiar figures 4. Consistancy - in consistancy of a pair of linear equations 5. Construction of similar Polygons 6. Converting a quadratic equation 7. Criteria for similar triangles 8. Determining area of a circle of radius `r' a sector of a circle 9. Determining six trigonometric ratios graphically 10. Determining trigonometric of (1) 45 using a square (2) 30 & 60 using equilateral triangles 11. Determining trigonometric ratios of complementary angles 12. Division of a line segment internally or externally into number 13. Experimental verification of phythagorous therom 14. Factorising a quadralic polynomial 15. Formation of 3D 16. Fundamental theorem of Arithmetic 17. Graphical Meaning of roots of a Quadratic Equation 18. Graphical meaning of zeros of a polynomial 19. Graphical solution of a pair of linear qeuation in two variables 20. No loss of volume of material while covertly one 3D shape to another 21. Only one tangent at a point of a circle 22. Representation of real number in number line 23. Surface area and volume of a combination of solids frustum 24. Tangent to a circle from an external point

3 comments:

 1. sir can you please provide some qgis maps and animation images for std 10

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dear anonymous,
   Qgis maps and animation images avaialable
   in the post IT MODEL EXAM 2015 - QUESTIONS -PRACTICAL updated with answers of Practical qns . click on To download supporting files click here

   Delete
 2. Nice blog..

  Would be pleased to share an adaptive learning platform , designed for the next generation kids to practice math worksheets online.let's have a look @ http://www.begalileo.com

  ReplyDelete