2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

RESOURCES

  ICT RESOURCES
രസതന്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
physics ഭൗതികശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
biology ജീവശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
social സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
maths ഗണിതശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
Resources Biology

BIOLOGY (English & Malayalam)

RESOURCES CHEMISTRY
RESOURCES PHYSICS
RESOURCES MATHS
MATHEMATICS (English & Malayalam) 1. Angle of elevation and angle of depression 2. Concept of an AP & Sum of an AP 3. Congruent and similiar figures 4. Consistancy - in consistancy of a pair of linear equations 5. Construction of similar Polygons 6. Converting a quadratic equation 7. Criteria for similar triangles 8. Determining area of a circle of radius `r' a sector of a circle 9. Determining six trigonometric ratios graphically 10. Determining trigonometric of (1) 45 using a square (2) 30 & 60 using equilateral triangles 11. Determining trigonometric ratios of complementary angles 12. Division of a line segment internally or externally into number 13. Experimental verification of phythagorous therom 14. Factorising a quadralic polynomial 15. Formation of 3D 16. Fundamental theorem of Arithmetic 17. Graphical Meaning of roots of a Quadratic Equation 18. Graphical meaning of zeros of a polynomial 19. Graphical solution of a pair of linear qeuation in two variables 20. No loss of volume of material while covertly one 3D shape to another 21. Only one tangent at a point of a circle 22. Representation of real number in number line 23. Surface area and volume of a combination of solids frustum 24. Tangent to a circle from an external point

3 comments:

Anonymous said...

sir can you please provide some qgis maps and animation images for std 10

SSHSS SHENI said...

Dear anonymous,
Qgis maps and animation images avaialable
in the post IT MODEL EXAM 2015 - QUESTIONS -PRACTICAL updated with answers of Practical qns . click on To download supporting files click here

Unknown said...

Nice blog..

Would be pleased to share an adaptive learning platform , designed for the next generation kids to practice math worksheets online.let's have a look @ http://www.begalileo.com