Wednesday, 13 November 2019

STANDARD 9 - PHYSICS- UNIT 4 - GRAVITATION - PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS (MM)

ഒന്‍പതാം  ക്ലാസ്  ഫിസിക്സ്  നാലാം  അധ്യായമായ ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം  എന്ന യൂണിറ്റിലെ പരിശീലനചോദ്യങ്ങൾ, ഉത്തരങ്ങള്‍ ( മലയാളം മീഡിയം)ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ വി.എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് , സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം , എറണാകുളം .
ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
 

STANDARD IX - PHYSICS -  UNIT 4 -  GRAVITATION - CLASS NOTES AND PRACTICE QUESTIONS WITH ANSWERS (MAL MEDIUM)
FOR MORE RESOURCES FROM EBRAHIM SIR - CLICK HERE
FOR MORE  PHYSICS RESOURCES - CLICK HERE

STANDARD 9 SOCIAL SCIENCE - UNIT 6 - INDIA : THE LAND OF SYNTHESIS

ഒന്‍പതാം  ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം i ലെ  ആറാം  യൂണിറ്റിലെ  "India : The Land of Synthesis  എന്ന പാഠത്തെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ  പ്രസന്റേഷന്‍(ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍)ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ഏവര്‍ക്കും  സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉമ്മത്തൂര്‍ SIHSSലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ യു സി അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാർ.
ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 

STANDARD 9 - UNIT 6 - INDIA: THE LAND OF SYNTHESIS
MORE RESOURCES BY ABDUL VAHID SIR - CLICK HERE
FOR MORE SOCIAL RESOURCES - CLICK HERE 

SSLC BIOLOGY - MOBILE APPS FOR SAMAGRA QUESTION POOL

സമഗ്ര ചോദ്യശേഖരം ജീവശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യായങ്ങളുടെയും മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് TSNMHSS ലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍.
ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 1
SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 2
SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 3
SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 4
SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 5
SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 6
SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 7
SAMAGRA QUESTION BANK BIOLOGY MOBILE APP - CHAPTER 8  
RECENTS POSTS BY PRAMOD MOORTHY SIR  
POLYNOMIALS VIDEO TEXT
STATISTICS VIDEO TEXT

GEOGEBRA CAS  VIEW LINK  

SSLC MATHEMATICS SOLIDS - VIDEO TEXT(30 VIDEOS)
സൂചകസംഖ്യകള്‍ - വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് 
തൊടുവരകള്‍ - വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് 

RELATED POSTS
MOBILE App VERSIONS OF IT THEORY MODEL QUESTIONS PUBLISHED BY KITE MOBILE APPS BASED ON SSLC ENGLISH LANGUAGE ELEMENTS FROM SAMAGRA AND EXCELLENCE " ENGLISH REVISION MODULE PUBLISHED BY DIET WAYANAD
CHEMISTRY MOBILE APPS - BASED ON SCERT QUESTION POOL(ALL CHAPTERS) SCIENCE CLUB ; TSNMHS KUNDURKUNNU MOBILE APPS BASED ON PHYSICS QUESTION POOL PREPARED BY SCERT SANSKRIT MOBILE APPS BASED ON SCERT SANSKRIT QUESTION POOL
MATHS MOBILE APPS BY MATHS CLUB TSNMHS KUNDURKUUNU

Tuesday, 12 November 2019

SSLC VIJAYASREE MATHS SPECIAL QUESTION POOL 2019

പത്താം ക്ലാസ്സ് കാരുടെ വിജയശ്രീ പരീക്ഷ തുടങ്ങുകയാണല്ലോ ? ത്രികോണമിതി , സൂചക സംഖ്യകൾ , തൊടു വരകൾ എന്നിവയിൽ ആദ്യ രണ്ട് പാഠത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടിസ്ഥാനാശയങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഉൾക്കൊണ്ട് കൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് തരം ചോദ്യങ്ങളേയും നേരിടാം. വിവിധ തരം ആശയങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം റിവിഷന്  സഹായകമാംവണ്ണം ആദ്യ രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു..
ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു..
ഗോപികൃഷ്ണൻ
ജി.എച്ച്.എസ്. മുടപ്പല്ലൂര്‍
CLICK HERE TO DOWNLOAD VIJAYASREE MATHS SPECIAL QUESTION POOL  
FOR MORE RESOURCES FROM GOPIKRISHNAN SIR - CLICK HERE
FOR MORE MATHS RESOURCES - CLICK HERE
RELATED POSTS
SSLC PHYSICS, CHEMISTRY AND MATHS WORK SHEETS  PREPARED BY HM FORUM PALAKKAD  

SSLC PHYSICS - RELECTION OF LIGHT - PROBLEM SOLVING MADE EASY - VIDEO

പത്താം ക്ലാസ് Physics ലെ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിപതനം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ ചിഹ്ന രീതി  (new cartision symbol representation ) എന്ന ഭാഗവും Problems ഉം വളരെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് School Media You tube channel. വീയിയോ ബ്ലോഗുമായി ഷെയര്‍ ചെയ്ത ശ്രീ നസീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. second term പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്  ഉപകാരപ്രദം .
SSLC Physics class | Reflection of light | New cartision symbol |

SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 9 - THE STATE & THE POLITICAL SCIENCE ( MAL& ENG MEDIUM)- SS II - UNIT 7 - INDIA THE LAND OF DIVERSITIES( ENG MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര I ലെ  ഒന്‍പതാം  യൂണിറ്റിലെ "രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രശാസ്ത്രവും " എന്ന പാഠത്തെ  ആസ്പദമാക്കി  മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികള്‍‍ക്കായി  തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ , സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ii ലെ ഏഴാം യൂണിറ്റിലെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന പാഠത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷന്‍ എന്നിവ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ GHS Tuvvur ലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ബിജു കെ. കെ. സാര്‍ .
കുട്ടികള്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യറാക്കിയ ശ്രീ ബിജു സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 9 - THE STATE AND THE POLITICAL SCIENCE - MAL MEDIUM
SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 9 - THE STATE AND THE POLITICAL SCIENCE - ENG MEDIUM 
SSLC SOCIAL SCIENCE II - UNIT 7 : INDIA THE LAND OF DIVERSITIES ( ENG MEDIUM) 
MORE RESOURCES BY BIJU SIR
SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 7 - INDIA AFTER INDEPENDENCE - STUDY MATERIAL (ENGLISH VERSION)

പത്താം ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II  -അധ്യായം  6-   ആകാശകണ്ണുകളും അറിവിന്റെ വിശകലനവും - പ്രസന്റേഷന്‍
STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - UNIT 6 - EYES IN THE SKY AND ANALYSIS OF INFORMATION - PRESENTATION
പത്തം ക്ലാസ്  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ആറാം അധ്യായം - സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും - പഠനവിഭവം 
SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 6 - STRUGGLE AND FREEDOM -STUDY MATERIAL 

C H MOHAMMED KOYA PRATHIBHA QUIZ 2019 - LP-UP-HS LEVEL

സി എച്ച്‌ മുഹമ്മദ് കോയാ പ്രതിഭാ ക്വിസ്സ്  LP, UP, HS വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഷേമി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  അടക്കകുണ്ട്  CHSS ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഷംസീര്‍  സാര്‍.
ശ്രീ ഷംസീര്‍  സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD  CH MOHAMMED KOYA PRATHIBHA QUIZ  LP
CLICK HERE TO DOWNLOAD  CH MOHAMMED KOYA PRATHIBHA QUIZ UP
CLICK HERE TO DOWNLOAD  CH MOHAMMED KOYA PRATHIBHA QUIZ  HS

PLUS TWO BIOLOGY VIDEO CLASS - BIO TECHNOLOGY PRINCIPLES AND PROCESSES(BOTANY), MOLECULAR BASIS OF INHERITANCE(ZOOLOGY)

Plus Two Botany യിലെ Biotechnology Principles and Processes,  Plus Two Zoology യിലെ Molecular Basis of Inheritance എന്ന പാഠങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സഹീര്‍ സാര്‍, സയന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ You Tube Channel.
ശ്രീ സഹീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

BOTANY
Plus two botany biotechnology principles in malayalam |Part 1|
Plus two botany biotechnology principles in Malayalam |Part 2 |
Plus two botany biotechnology principles in Malayalam |Part 3|
Plus two botany biotechnology principles in Malayalam | part 4 |
ZOOLOGY
Plus Two zoology | molecular basis of inheritance in malayalam | transcription | Part1 | 
Plus Two Zoology Molecular basis | part2 |transcription | hnRNA | 
Plus Two zoology | molecular basis | transcription | part3 |
Plus Two zoology | molecular basis | replication | semi conservative model | | important points
BOTANY VIDEO WITH PLAY LIST
ZOOLOGY VIDEO WITH PLAY LIST

Monday, 11 November 2019

INCOME TAX SOFTWARE 2019-20 BY SUDHEER KUMAR T .K

2019-20 വർഷത്തെ ആദായനികുതി അടയ്ക്കാൻ നാല് തവണകൾ കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. കിഴിവുകൾ കുറച്ച ശേഷം Taxable Income 5 ലക്ഷം വരെയുള്ളവർക്ക് ആദായനികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ Taxable Income 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ടാക്സ് 12,500 രൂപയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതി ടാക്സ് കുറയ്ക്കാതിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ടാക്സ് കണക്കാക്കി നോക്കുന്നത് നന്നാവും. Taxable Income 5 ലക്ഷത്തിനു തൊട്ടു മുകളിൽ ഉള്ളതിനാൽ ടാക്സ് വരുന്നു എങ്കിൽ 80 D പ്രകാരമുള്ള മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വഴിയോ 10 E റിലീഫിനു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴിയോ ടാക്സ് നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാൻ പറ്റുമോ എന്നും പരിശോധിക്കാം. അടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് മാസം തോറും അടയ്ക്കുന്ന തുക പുനർ നിർണയിക്കുകയും ആവാം.
ടാക്സ് കണക്കാക്കുന്നതിനും Income Tax Anticipatory Statement, Final Statement, Form 10 E, Form 12 BB എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കാം.
CLICK HERE TO DOWNLOAD EC TAX 2020 BY SUDHEER KUMAR T K AND RAJAN N

SSLC MATHEMATICS - POLYNOMIALS , STATISTICS - VIDEO TEXT

ബഹുപദങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിന്റെ video text ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് TSNMHSSലെ ഗണിത അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാര്‍.എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുടെയും ജിയോജിബ്രയിൽ CAS View ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയുമുണ്ട്.ഇതിന് പുറമെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് എന്ന അദ്ധ്യായത്തിന്റെയും Video Text ഉം ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ പ്രമോദ് മൂര്‍ത്തി സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
POLYNOMIALS VIDEO TEXT
STATISTICS VIDEO TEXT

GEOGEBRA CAS  VIEW LINK 
RECENT POSTS BY PRAMOD MOORTHY SIR
SSLC MATHEMATICS SOLIDS - VIDEO TEXT(30 VIDEOS)
സൂചകസംഖ്യകള്‍ - വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് 
തൊടുവരകള്‍ - വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് 

HOW TO PREPARE FOR USS EXAM? VIDEO CLASS

USS പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്ശ്രീ നസീര്‍ സാര്‍, School Media You tube channel.
ശ്രീ നസീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
USS coaching | USS model question paper | USS class | LSS | USS class | schoolmedia 

LSS / USS QUESTIONS 2019 - BY DIET KOLLAM
FOR MORE LSS/USS QUESTION PAPERS - CLICK ON THIS LINK

STANDARD 10 - PHYSICS- UNIT 3 - ELECTROMAGNETIC INDUCTION - VIDEOS

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ  വൈദ്യുത കാന്തിക  പ്രേരണം എന്ന പാഠത്തിന്റെ   ആദ്യ ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  അവതരണം Ac ജനറേറ്റർ DC ജനറേറ്റർ എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ലളിതമായ അവതരണം എന്നിവ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ നസീര്‍ സാര്‍, School Media You tube channel.
ശ്രീ നസീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

SSLC PHYSICS - UNIT 3 - ELECTRO MAGNETIC INDUCTION  - VIDEO - PART 1
SSLC PHYSICS - UNIT 3 - ELECTRO MAGNETIC INDUCTION - VIDEO - PART 2

SSLC MID TERM EXAM 2019 - BIOLOGY SAMPLE QUESTION PAPER(MAL AND ENG MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസ്  ബയോളജിയിലെ  3,4 അധ്യായങ്ങളെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ unit wise evaluation question paper ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ റഹീസ് പുകയൂര്‍, Nibras secondary School Moonniyur.
ശ്രീ റഹീസ്  സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
MID TERM EVALUATION 2019 - BIOLOGY QUESTION PAPER MAL MEDIUM
MID TERM EVALUATION 2019 - BIOLOGY QUESTION PAPER ENG  MEDIUM

SSLC MATHEMATICS - VIDEO CLASS BASED ON THE LESSONS TRIGONOMETRY AND TANGENTS

പത്താം ക്ലാസ് ഗണിത്തിലെ ത്രികോണമിതി, തൊടുവരകള്‍ എന്ന അധ്യായങ്ങളിലെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍  ചെയ്കകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗവും   പാലക്കാട് കല്ലടി ഹൈസ്കൂളിലെ ഗണിതാധ്യാപകനുമായ ശ്രീ. രാജേഷ് സര്‍.ശ്രീ രാജേഷ് സാറിന് ങ്ങങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
ത്രികോണമിതി - വീഡിയോ 1
ത്രികോണമിതി - വീഡിയോ 2
ത്രികോണമിതി - വീഡിയോ 3
ത്രികോണമിതി - വീഡിയോ 4
ത്രികോണമിതി - വീഡിയോ 5
തൊടുവരകള്‍-വീഡിയോ 1
തൊടുവരകള്‍ - വീഡിയോ 2

FOR MORE RESOURCES FROM RAJESH SIR - CLICK HERE
FOR MORE MATHS RESOURCES - CLICK HERE

SSLC MATHEMATICS UNIT 5 - TRIGNOMETRY - ANALYSIS OF IMPORTANT QUESTIONS - VIDEO

പത്താം ക്ലാസ് കണക്കിലെ ത്രികോണമിതി എന്ന അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളുടെ വിശകലനം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സഹീര്‍ സാര്‍, സയന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ You Tube Channel.
ശ്രീ സഹീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC maths unit5 trigonometry | part 1 Pradeep sir | important questions in trigonometry |
SSLC maths unit5 trigonometry | part 2 Pradeep sir | important questions in trigonometry |

Sunday, 10 November 2019

STANDARD 8 - UNIT 6 -CHEMICAL CHANGES- CLASS NOTES AND PRACTICE QUESTIONS

എട്ടാം  ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രി ആറാം അധ്യായമായ രാസ മാറ്റങ്ങള്‍  എന്ന യൂണിറ്റിലെ ക്ലാസ് നോട്ട്, പരിശീലനചോദ്യങ്ങൾ, ചോദ്യവും ഉത്തരവും (MM & EM))ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ വി.എ ഇബ്രാഹിം സാര്‍, ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് , സൗത്ത് ഏഴിപ്പുറം , എറണാകുളം .
ശ്രീ ഇബ്രാഹിം സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
 

STANDARD 8 - UNIT 6 - CHEMICAL CHANGES - CLASS NOTES AND PRACTICE QUESTIONS (M M )
STANDARD 8 - UNIT 6 - CHEMICAL CHANGES - CLASS NOTES AND PRACTICE QUESTIONS (E M )
FOR MORE RESOURCES FROM EBRAHIM SIR - CLICK HERE
FOR MORE  PHYSICS RESOURCES - CLICK HERE

HINDI PRESENTATIONS AND VIDEOS BASED ON THE LESSONS OF STD 8, 9 AND 10

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജി.എച്ച് .എസ് അവനവന്‍ചേരിയിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപിക ശ്രീമതി ലീന ശ്രീനിവാസന്‍ തയ്യാറാക്കിയ എട്ട്  , ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഹിന്ദി പാഠങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകളും വീഡിയോകളും  കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷേണി ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായി ഏതാനും പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകളും വീഡിയോകളും ടീച്ചര്‍ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.  വെക്കേഷന്‍ ട്രൈനിംഗിന്റെ സമയത്ത് തയ്യാറാക്കിയ പഠനവിഭങ്ങളായതിനാല്‍ ടൈപ്പിംഗ് തെറ്റുകളുണ്ടാകാം. അധ്യാപകര്‍ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തി  പ്രസന്റ്  ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചര്‍ അറിയിക്കുന്നു. അധ്യാപകര്‍ക്കും ഉപകാരപ്രമായ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയ  ശ്രീമതി ലീന ടീച്ചര്‍ക്ക്  ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
PRESENTATION
कक्षा दस- इकाई २ -सबसे बडा़ शो मैन 
VIDEO
STANDARD 10
कक्षा दस इकाई १ - टूटा पहिया - वीडियो
कक्षा दस- इकाई १ - हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था - वीडियो
STANDARD 9
कक्षा नौ -इकाई १ -पक्षी और दीमक - वीडियो
 STANDARD 8
कक्षा आठ - इकाई १ - शाहंनशा अक्बर को कौन सिखाएगा  - वीडियो
कक्षा आठ - इकाई २ - सुख दुख - वीडियो
RECENT POSTS BY LEENA TEACHER
STANDARD 8 
STANDARD 8 UNIT 1 - मधुमक्खी किसके लिए मधु संचित करती है? 
STANDARD 8 - UNIT 1 - पगडी़ में कौन सा पोल छिपा था
STANDARD 8 - UNIT 2 सुख दुख 
STANDARD 8 - UNIT 2 - पिता का प्रायश्चित
STANDARD 8 - UNIT 4 - इंद्र धनुष धरती पर उतरा  
STANDARD 8 - UNIT 5 - सफेद गुड़ 
STANDARD 9
STANDARD 9 - UNIT 1 - पुल बनी थी माँ
STANDARD 9  UNIT 2 गांधीजी  गांधीजी कैसे बने - PRESENTATION 1 
STANDARD 9  UNIT 2 गांधीजी  गांधीजी कैसे बने - PRESENTATION 2
STANDARD 9 - UNIT 2 -जिस गली में मैं रहता हूँ -  मिरजा़ गालिब 
STANDARD 9 - UNIT 3 - जीने की कला 
STANDARD 9 -UNIT 4 - अकाल में सारस 
STANDARD 10 
STANDARD 10 - UNIT 1 -हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था 
STANDARD 10 - UNIT 1 - टूटा पहिया 
STANDARD 10 - UNIT 2 - आई एम कलाम के बहाने
STANDARD 10 - UNIT 4 - वसंत मेरे गाँव का 

वीडियो
STANDARD 10 - UNIT 1 - टूटा पहिया - वीडियो 
STANDARD 10 - UNIT 5 गुठली तो पराई हैं
STANDARD 9 - UNIT 3 - नंगे पैर - वीडियो  
STANDARD 9 - UNIT 2 - गांधीजी गांधीजी कैसे बने
STANDARD 9 -UNIT 4 -अकाल में सारस - वीडियो

NMMS EXAM 2019 - NMMSE MODULE PREPARED BY DIET KASARAGOD

NMMS പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന  കുട്ടികള്‍ക്കായി  ഡയറ്റ് കാസറഗോഡ് തയ്യാറാക്കിയ പരീക്ഷാ പാക്കേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചുവടെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഡയറ്റിന്റെ  വെബ് സെറ്റിന്റെ ലിങ്കില്‍നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
NMMSE PACKAGE BY DIET KASARAGOD
RELATED POST
NMMS QUESTION PAPERS BY DIET KOTTARAKARA
Physics
Chemistry
Mathematics
Biology
History
Geography
MAT

PLUS ONE PHYSICS - UNIT TEST BASED ON THE LESSONS - WORK – POWER – ENERGY & ROTATIONAL MOTIONS

Sri Ebrahim  V.A , GHSS South Ezhippuram has prepared a Unit test tool based on the lessons of Physics for Plus one students.
Sheni blog team extend our sincere gratitude to Sri Ebrahim for his Sincere effort.
PLUS ONE PHYSICS UNIT TEST TOOL BASED ON THE LESSONS " WORK – POWER – ENERGY  & ROTATIONAL MOTIONS
FOR MORE RESOURCES FORM EBRAHIM SIR - CLICK HERE 
FOR MORE PLUS ONE RESOURCES - CLICK HERE 

SSLC CHEMISTRY UNIT 6 - NOMENCLATURE OF ORGANIC COMPOUNDS AND ISOMERISM

പത്താം ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയിലെ ആറാം അധ്യായാമായ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ നാമകരണവും ഐസോമെറിസവും എന്ന പാഠത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളുടെ അവതരണം ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ സഹീര്‍ സാര്‍, സയന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ You Tube Channel.
ശ്രീ സഹീര്‍ സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
SSLC chemistry organic compounds | 10th chemistry organic | nomenclature and isomerism of organic compounds - part 1
SSLC chemistry organic compounds | part2 | tenth chemistry | nomenclature of organic compounds |

SSLC chemistry organic compounds | tenth chemistry | nomenclature of organic compounds | part 3 |
SSLC chemistry organic compounds | tenth chemistry | nomenclature of organic compounds | part 4 |
VIDEOS WITH PLAY LIST

Saturday, 9 November 2019

VIDEO TUTORIALS BASED ON SSLC ENGLISH TEXTUAL LESSONS, HIGH SCHOOL ENGLISH GRAMMAR AND DISCOURSES

പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ക്ലാസുകള്‍,  ഹൈസ്കകൂള്‍ ഗ്രാമര്‍  വിഭാഗത്തില്‍ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി  English Eduspot Edu-Videos എന്ന  You tube channel ല്‍ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അവയുടെ ലിങ്കുകള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ഏവര്‍ക്കും സുപരിചിതനായ ശ്രീ Mahmud K Pukayoor.
TUTORIALS ON TEXTUAL LESSONS
NEVER NEVER NEST

1.The Never Never Nest/The one-act play/SSLC English textbook lesson/ by English Eduspot Blog
DANGER OF A SINGLE STORY 
2.The Danger of a Single Story/SSLC English textual Lesson/Video Tutorial Part 1/English Eduspot Blog.
3.The Danger of a Single Story/SSLC English textual Lesson/Video Tutorial Part-2/ English Eduspot Blog

POETRY
4.Poetry - SSLC English Poem - Video Tutorial Part -1/ video tutorial presentation by English Eduspot.
5.Poetry - SSLC English Poem - Video Tutorial Part-2/video tutorial presentation by English Eduspot

THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN
6.The Ballad Of Father Gilligan/ Poem by W B Yeats/Video Tutorial Part 1/By English Eduspot Edu-Video
7The Ballad Of Father Gilligan/Video Tutorial Part-2/SSLC English Poem/by English Eduspot Edu-Videos
8.The Ballad Of Father Gilligan /Video Tutorial Part -3/SSLC English Poem/by English Eduspot Edu-Video

GRAMMAR SECTION 
PHRASAL VERBS
9.Phrasal Verbs for SSLC, IX,VIII class English exams and daily language use/ by English Eduspot Blog
10.Phrasal Verbs Part- 2/ Questions from previous SSLC English question papers/by English Eduspot Blog 

AS SOON AS .. NO SOONER  THAN
11. How to use As soon as/ No sooner...Than/ Hardly...when/Scarcely...when?/by English Eduspot Blog. 
ENOUGH - HAD BETTER - WOULD RATHER
12.How to use Enough - Had better - Would rather?/For exam and daily language use/by English Eduspot. 

QUESTION TAGS
13.Tag Questions in detail for High School and Higher Secondary English exams/by English Eduspot Blog.

ACTIVE AND PASSIVE VOICE
14.Active and Passive Voice/ for all English exams and daily language use/ by English Eduspot Blog

THE MORE... THE MORE
15.The+more...,the+more" structure for all board and competitive exams/ by English Eduspot Blog 

REPORTED SPEECH
16.Reported Speech/How to Convert Direct Speech into Reported or Indirect Speech/by English Eduspot

CONDITIONAL CLAUSES
17.Conditional sentences/SSLC, IX,VIII English exams and daily English usage/ By English Eduspot

DISCOURSES
ANALYSING ENGLISH SENTENCES

18.Analysing English sentences and identifying NPs, VPs, PPs etc./by English Eduspot Edu-Video YouTube 
PREPARING DIARY ENTRY
19.How to prepare a Diary Entry in high school English exams?/ Presented by the English Eduspot Blog

PREPARING NEWS REPORT
20..How to make a News Report in High School English Exams? /Presented by English Eduspot Edu-Video.

COMPOSING E - MAIL
21.How to compose an Email in its exact format/ For high school English exams/By English Eduspot Blog

WRITING LETTERS FORMAL - INFORMAL
22. How to write Letters - Formal and Informal ?/For high school English Exams/By English Eduspot

PREPARING NOTICE
23.How to make a Notice?/ Details of Notice making for SSLC,IX,VIII class English exams/By English Eduspot

WRITE UP AND  REVIEW / DISCOURSES FOR STD VIII, IX AND X CLASSES
24.Write-up and Review/Discourses for SSLC, IX, VIII class English exams/by English Eduspot Blog
WHAT TO LEARN FOR AND HOW TO WRITE IN SSLC ECAM
25.What to Learn and How to Write?/for SSLC and other high school English exams/English Eduspot Blog 
FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR - CLICK HERE 

CHILDREN'S DAY QUIZ 2019 -QUESTIONS AND ANSWERS BY SCHOOL MEDIA

November 14 ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന Quiz  മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് സഹായകരമായ വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ നസീര്‍ സാര്‍, School Media You tube channel.
ശ്രീ നസീര്‍ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD NEHRU QUIZ  2019 - VIDEO

 

STANDARD 10 - MATHEMATICS- UNIT 7 - TANGENTS- CONSTRUCTIONS

പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതം ഏഴാമത്തെ പാഠമായ തൊടു വരകൾ ( Tangents) എന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നുമുള്ള എല്ലാ നിർമിതികളും അടങ്ങിയ pdf ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷശെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ജി.എച്ച്.എസ് അഞ്ചച്ചവടിയിലെ ഗണിത അഅധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ശരത് .എ.എസ്  സാര്‍.
നിർമിതിയുടെ ഓരോ ഓരോ ഘട്ടവും ചിത്ര സഹിതം  ഇതില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നതിനായി ചിത്രത്തിലെ ഗ്രിഡുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പഠന വിഭവം  എളുപ്പത്തിൽ ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കും.
 ശ്രീ ശരത്ത ശാറിന് ഞഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതം - നിര്‍മ്മിതികള്‍  - തൊടുവരകള്‍ 
SSLC MATHEMATICS - CONSTRUCTIONS - TANGENTS
MORE  POSTS BY SARATH SIR 
CLICK HERE TO DOWNLOAD ADDITIONAL QUESTIONS BASED ON THE LESSON AREA STD IX - UNIT I - MALAYALAM MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD ADDITIONAL QUESTIONS BASED ON THE LESSON AREA STD IX - UNIT I - ENGLISH MEDIUM
SSLC MATHEMATICS - UNIT 2 - CIRCLES - CONSTRUCTIONS - MAL MEDIUM 
SSLC MATHEMATICS - UNIT 2 - CIRCLES - CONSTRUCTIONS - ENG MEDIUM
 

STANDARD VI - SOCIAL SCIENCE - UNIT 6 - THE EARTH - MYTH AND REALITY

ആറാം  ക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാം  യൂണിറ്റിലെ  "The Earth: Myth and reality  എന്ന പാഠത്തെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ  പ്രസന്റേഷന്‍(ഇംഗ്ലീഷ് വേര്‍ഷന്‍)ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ഏവര്‍ക്കും  സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉമ്മത്തൂര്‍ SIHSSലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ യു സി അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാർ.
ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 

STANDARD VI - SOCIAL SCIENCE - UNIT 6 - THE EARTH : MYTH AND REALITY - STUDY MATERIAL 
MORE RESOURCES FOR UP CLASSES
STANDARD VI - SOCIAL SCIENCE - MEDIEVAL INDIA :CENTRES OF POWER - STUDY MATERIAL 
STANDARD 7 - SOCIAL SCIENCE UNIT 6 - UNDERSTANDING THE MAPS 
STANDARD 7 - SOCIAL SCIENCE  UNIT 5 - ECONOMIC SOURCES
STANDARD 7 - UNIT 3 - RESISTANCE AND FIRST WAR OF INDEPENDENCE
STANDARD 7 - SOCIAL SCIENCE - UNIT 4 -INDIA TOWARDS A NEW ERA - STUDY MATERIAL
MORE RESOURCES BY ABDUL VAHID SIR - CLICK HERE

FOR MORE SOCIAL RESOURCES - CLICK HERE 

Friday, 8 November 2019

SSLC PHYSICS - UNIT 5 - REFRACTION OF LIGHT - PRESENTATION (MALAYALAM VERSION)

പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സിലെ അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം പ്രകാശത്തിന്റെ അപവർത്തനം എന്ന അദ്ധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ Slide presentation ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ  വേങ്ങര PPTMYHSS CHERUR ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ ഹാരിസ് ടി സാര്‍. 
ശ്രീ ഹാറിസ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. 
SSLC PHYSICS - UNIT 5 - REFRACTION OF LIGHT (പ്രകാശത്തിന്റെ അപവര്‍ത്തനം) -  PRESENTATION
MORE RESOURCES BY HARIS SIR
SSLC PHYSICS  STUDY NOTE BASED ON THE LESSON  UNIT 2 - MAGNETIC EFFECT OF ELECTRIC CURRENT(MALAYALAM MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON POWER TRANSMISSION AND DISTRIBUTION - UNIT 4 - STANDARD 10 
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION ON EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT  - CHAPTER 2 - PHYSICS- STANDARD 10 

STANDARD 10 - ENGLISH UNIT 3 - THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN - VIDEO CLASS

പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ്  ,യൂണിറ്റ് 3 ലെ The Ballad of Father Gilligan (Poem) എന്ന കവിതയെ  ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ശ്രീ നസീര്‍ സാര്‍, School Media You tube channel. ക്ലാസ് അവതരിപ്പിച്ച അനസ് സാറിനും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO VIEW THE VIDEO "THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN"

HINDI - STD VIII, IX AND X - PRESENTATIONS AND VIDEOS BY LEENA SREENIVASAN

എട്ട് , ഒന്‍പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഹിന്ദി പാഠങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസന്റേഷനുകളും വീഡിയോകളും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീമതി  ലീന ശ്രീനിവാസന്‍   HSA HINDI, GHS Avanavanchery , Attingal.
ശ്രീമതി ലീന ടീച്ചര്‍ക്ക്  ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.

STANDARD 8 
STANDARD 8 UNIT 1 - मधुमक्खी किसके लिए मधु संचित करती है? 
STANDARD 8 - UNIT 1 - पगडी़ में कौन सा पोल छिपा था
STANDARD 8 - UNIT 2 सुख दुख 
STANDARD 8 - UNIT 2 - पिता का प्रायश्चित
STANDARD 8 - UNIT 4 - इंद्र धनुष धरती पर उतरा  
STANDARD 8 - UNIT 5 - सफेद गुड़ 
STANDARD 9
STANDARD 9 - UNIT 1 - पुल बनी थी माँ
STANDARD 9  UNIT 2 गांधीजी  गांधीजी कैसे बने - PRESENTATION 1 
STANDARD 9  UNIT 2 गांधीजी  गांधीजी कैसे बने - PRESENTATION 2
STANDARD 9 - UNIT 2 -जिस गली में मैं रहता हूँ -  मिरजा़ गालिब 
STANDARD 9 - UNIT 3 - जीने की कला 
STANDARD 9 -UNIT 4 - अकाल में सारस 
STANDARD 10 
STANDARD 10 - UNIT 1 -हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था 
STANDARD 10 - UNIT 1 - टूटा पहिया 
STANDARD 10 - UNIT 2 - आई एम कलाम के बहाने
STANDARD 10 - UNIT 4 - वसंत मेरे गाँव का
वीडियो
STANDARD 10 - UNIT 1 - टूटा पहिया - वीडियो 
STANDARD 10 - UNIT 5 गुठली तो पराई हैं
STANDARD 9 - UNIT 3 - नंगे पैर - वीडियो  
STANDARD 9 - UNIT 2 - गांधीजी गांधीजी कैसे बने
STANDARD 9 -UNIT 4 -अकाल में सारस - वीडियो

Thursday, 7 November 2019

STATE LEVEL MATHS QUIZ 2019 - QUESTIONS AND ANSWERS HS AND HSS SECTION

ഈ വര്‍ഷത്തെ സംസ്ഥാന തല ഗണിതമേളയിലെ ഭാഗമായി നടന്ന ഗണിത ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ  HS, HSS എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഷെണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ സതീശന്‍  കെ ; PANMS AUPS PACHATTIRI , മലപ്പുറം ജില്ല.  
ശ്രീ സതീശന്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1) STATE LEVEL MATHS QUIZ 2019 - HS LEVEL -QUESTIONS & ANSWERS 
2) STATE LEVEL MATHS QUIZ 2019 - HS LEVEL -QUESTIONS & ANSWERS 
STATE LEVEL MATHS QUIZ 2018
CLICK HERE TO DOWNLOAD STATE LEVEL MATHS QUIZ HS LEVEL  QUESTIONS 2018 
CLICK HERE TO DOWNLOAD STATE LEVEL MATHS QUIZ  HSS LEVEL QUESTIONS 2018 

NMMS EXAM 2019 - QUESTION BANK BY DIET KOLLAM

കൊല്ലം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രം (ഡയറ്റ്) ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ NMMS പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ ശേഖരം ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്.  ഇത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്‌ത് കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി അധ്യാപകർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ചോദ്യശേഖരം തയ്യാറാക്കാന്‍ നേതൃത്വം നല്‍കിയ കൊല്ലം ഡയറ്റ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍  ശ്രീ ബി.ലീലാകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സാറിനും മറ്റ് ഡയറ്റ് ഫാക്കള്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ക്കും ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
NMMS QUESTION BANK 2019
1)Physics
2)Chemistry
3)Mathematics
4)Biology
5)History
6)Geography
7)MAT
MORE RESOURCES BY DIET KOLLAM 
LSS / USS QUESTIONS 2019 - BY DIET KOLLAM 
MORE NMMS /NTSE RESOURCES
NTSE/NMMS PREVIOUS YEAR QUESTION PAPERS - KERALA 2014, 2015 , 2016 AND 2017
NMMS/NTSE QUESTION BANK OF DIFFERENT STATES