സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

MANUALS

STORE PURCHASE MANUAL 2009
RIGHT TO SERVICE ACT
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM MANUAL -2008
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM MANUAL-modifications 2012
Manual for School Sasthrolsavam
USer Guide for Science,Maths &Work Experience Fair 2009-10
WORK EXPERIENCE FAIR MANUAL - KANNADA
IT FEST MANUAL 
SPORTS AND ATHLETICS MANUAL
Kerala Service Rules Vol  1
Paternity Leave
Special casual leave to employed parents of mentally/physically challenged childtren
DA CHART 
Single Window Admission - Prospectus
New and Old Scale of Pay
SPARK- Malayalam Guide
 PTA - Guidelines
Pay Revision Commission Report - Part 1
Pay Revision Commission Report - Part 2
Pay Revision Commission Report - Part 3
Pay Revision Commission Report - Part 4
Pay Revision Commission Report - Part 5
The Kerala Financial Code - Volume I Seventh Edition (Incorporating amendments up to 19-04-2008).
The Kerala Financial Code - Volume II
The Kerala Account Code - Volume I
The Kerala Account Code Volume II
The Kerala Account Code Volume III
MANUAL OF OFFICE PROCEDURE
Draft store purchase manual dtd 1/3/2013
Revised store purchase manual dtd 21/6/2013
Right to education RTE Act
Department Test Notes