സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതിയില്ലാതെ5, 8 ക്ലാസുകള്‍ ആരംഭിച്ച സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ചോദ്യപേപ്പര്‍ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .QIP(1)/44849/2017 DPI dt.19.08.2017..ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

STAFF

Sl.No: NAME DESIGNATION
1 GANAPATHIRAMANA P. HM
2 SADANANDA NAYAK M.V HSA PHYSICAL SCIENCE
3
CHIDANANDA BHAT M
HSA KANNADA
4
THARA K
HSA PHYSICAL SCIENCE
5
SARASWATHI K
HSA KANNADA
6 GEETHA B.R HSA MATHS
7 KRISHNA N HSA SANSKRIT
8 REKHA HSA MATHS
9
BINDU B
HSA HINDI
10 PRIYA HSA SOCIAL
11 SHREESHA KUMAR M.P HSA NATURAL SCIENCE(Kan)
12 SAJITHA K HSA PHYSICAL SCIENCE(MAL)
13
SHASHTHA KUMAR
HSA ENGLISH
14 SREEKALA K HSA MALAYALAM
15 USHA KUMARI B HSA MATHS (MAL)
16 SUJITHA V HSA SOCIAL SCIENCE(MAL
17 RAJITHA C HSA NATURAL SCIENCE(MAL)
18 LICY KUTTY SEBASTIAN HSA ENGLISH
19 SREEJA K K HSA MALAYALAM
20 DIVYA M HSA ENGLISH
21 SMITHA K.T HSA NATURAL SCIENCE
22 PRASHANTH KUMAR S HSA KANNADA
23 VEENA S HSA HINDI
24 MOHAMMED C H HSA URDU
25 NAGARAJA N HSA MATHS
26 PRAPHUL P HSA MATHS (MAL)
27 SHASHIREKHA K HSA SOCIAL SCIENCE
28 SHIVASHANKARA BHAT T PET
29 MADHUSOODANA M DRAWING
30 AJITH KUMAR S CLERK
31 NARAYANA NAIKA B PEON
32 ROPINAK PEON
33 SURESH KUMAR K FTM

2 comments:

  1. Sir,
    My Name is Anoop John Sam. Now I am working in an aided school for the post of HSA Mathematics at Pathanamthitta Dist. Your blog is very nice.......and it is very helpful for me and my school. Thaaankkkkssssss.

    ReplyDelete